دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، شهریور 1401 

مقاله پژوهشی

آینده پژوهی هویت ملی در نظام آموزشی ایران

صفحه 9-28

10.22083/scsj.2022.360976.1066

فردوس خجسته؛ علیرضا عصاره؛ ابراهیم حاجیانی؛ علیرضا عراقیه