درج قدردانی از حامی یا تامین‌کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود)
  • درج قدردانی از حامی یا تامین‌کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) در مقاله ضروری است؛ برای مثال: این طرح با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به شماره طرح ............ در .........انجام شده است.