داوران فصلنامه مطالعات راهبردی فرهنگ - سال 1401

نام نام خانوادگی
مسعود درودی
ابراهیم غلام پور آهنگر
ابراهیم حاجیانی
فرناز سربندی
بهزاد احمدی
سیدیاسر جلالی
ابراهیم غلام پور آهنگر
رضا نقدبیشی
علی اشرف نظری
حسین مینایی
سمیه تاجیک اسماعیلی
سیدعلیرضا افشانی
سمیه قجری
حسن خجسته
معصومه تقی زادگان
عبدالوهاب شهلی بر
حشمت اله عسگری
حبیب گوهری
لیلا شجاع
سبحان رضایی
علی یوسفی
سبحان رضایی
اصغر احمدی
سیدیاسر جلالی
جبار رحمانی
محسن جوهری
جبار رحمانی
توحید محرمی
بهزاد احمدی
جلال درخشه
ابراهیم حاجیانی
محسن جوهری
سیدرضا صالحی امیری
علی یزدخواستی
حمید رحیمی