داوران فصلنامه مطالعات راهبردی فرهنگ - سال 1400

نام نام خانوادگی
ابراهیم حاجیانی
بهزاد احمدی
اصغر احمدی
محمدرضا پویافر
یعقوب فروتن
معصومه تقی زادگان
علی اصغر قاسمی
مریم بیرانوندزاده
سیدرضا شاکری
اصغر احمدی
کیوان مرادی
امیرحسین تمنایی
رضا نصیری حامد
عزت اله پوریان
محمد رضایی
عزت الله پویانفر
ابراهیم غلام پور آهنگر
علی قنبری
محمد جلال عباسی شوازی
علی حاتمی
ایرج حق ندری