لیست داوران نشریه رسانه در سال 1400-1401

نام

خانوادگی

وابستگی سازمان

 

لینک پاپلونز

نورالدین

رضوی زاده

استادیار گروه آموزشی علوم ارتباطات، دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

 

WOS (Publons)

بهاره

نصیری

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

WOS (Publons)

عبدالله

بیچرانلو

استادیار دانشکده علوم اجتماعی  دانشگاه تهران

 

WOS (Publons)

سیده راضیه

یاسینی

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

 

WOS (Publons)

احسان

شاه‌قاسمی

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی  و دانشیار دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه تهران

 

WOS (Publons)

سعیده

امینی

دانشیار گروه آموزشی جامعه شناسی ، دانشگاه علامه طباطبائی و مدیر گروه پژوهشی مطالعات زنان ، کودکان و نوجوانان پژوهشکده مطالعات اجتماعی و سیاستگذاری

 

WOS (Publons)

حسین

حسنی

استادیارگروه  مطالعات فضای مجازی ،پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات

 

WOS (Publons)

رضا

صفری شالی

 دانشیار گروه آموزشی جامعه شناسی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه خوارزمی

 

WOS (Publons)

حسین

مهربانی فر

استادیار گروه آموزشی علوم اجتماعی دانشگاه رضوی

 

WOS (Publons)

حسین

بصیریان جهرمی

دکترای علوم ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبائی

 

WOS (Publons)

زهره

علیخانی

استادیار  دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه تهران

 

WOS (Publons)

جمال

محمدی

دانشیارگروه جامعه شناسی ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه  کردستان

 

WOS (Publons)

اعظم

راودراد

استاد تمام گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

 

WOS (Publons)

رضا

صمیم

دکتری جامعه شناسی  و دانشیار پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 

WOS (Publons)

محمد

سروی زرگر

دکتری جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه دویسبورگ آلمان

 

WOS (Publons)

شهاب

طلایی

 استادیار گروه فرهنگ و دولت ، دانشکده معارف اسلامی ، فرهنگ و ارتباطات ،دانشگاه امام صادق (ع)

 

WOS (Publons)

احمد

کارخانه

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری و کارشناس رسمی دادگستری در حوزه خبرنگاری

 

WOS (Publons)

بشیر

معتمدی

 دکتری علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه تهران  و استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

WOS (Publons)

ابراهیم

حاجیانی

دکتری جامعه شناسی از دانشگاه تهران و دانشیار دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه شاهد

 

WOS (Publons)

سیدمحمد

مهدیزاده

دانشیار گروه آموزشی علوم ارتباطات ،دانشکده علوم ارتباطات ،دانشگاه علامه طباطبائی

 

WOS (Publons)

سیده زهرا

اجاق

 دکتری علوم ارتباطات  از دانشگاه تهران  و رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی  و ارتباطات ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

WOS (Publons)

مهدخت

بروجردی علوی

 دانشیار دانشکده علوم ارتباطات ،دانشگاه علامه طباطبائی

 

WOS (Publons)

محمدصادق

نصرالهی

دانشیار گروه فرهنگ و دولت، دانشکده معارف اسلامی و  فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق

 

WOS (Publons)

مهری

بهار

 دکتری مطالعات فرهنگی از دانشگاه سوربن و دانشیار  دانشکده علوم  اجتماعی ، دانشگاه تهران

 

WOS (Publons)

مجید

سلیمانی ساسانی

 دکتری علوم ارتباطات ا ز دانشگاه علامه طباطبایی و  استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

WOS (Publons)

احمد

میرعابدینی

دکتری علوم ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایئ  و مدرس دانشگاه

 

WOS (Publons)