اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

قاسم زائری

جامعه شناسی‌ رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

qasemzaeriut.ac.ir

سردبیر

ابراهیم حاجیانی

جامعه شناسی دانشیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ebhajianigmail.com

اعضای هیات تحریریه

شهاب اسفندیاری

سینما و تئاتر دانشیار گروه سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران

s.esfandiaryart.ac.ir

ناصر باهنر

فرهنگ - ارتباطات استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ ـ‌ ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

n.bahonarisu.ac.ir

ابراهیم حاجیانی

جامعه‌شناسی دانشیار وزرت علوم، تحقیقات و فناوری

ebhajianigmail.com

کریم خان‌محمدی

مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی دانشیار فرهنگ و علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه باقرالعلوم(ع)

khanmohammadi49yahoo.com

علی ربانی خوراسگانی

جامعه شناسی استاد علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

Professor of Social Sciences, University of Isfahan
a.rabbaniltr.ui.ac.ir

حسین سوزنچی

علوم اجتماعی استاد دانشکده فرهنگ، علوم اجتماعی و رفتاری، دانشگاه باقرالعلوم (ع)

souzanchigmail.com

وحید شالچی

جامعه‌شناسی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

shalchiatu.ac.ir

محمود شهابی

جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شیراز

mshahabi88gmail.com

افشار کبیری

جامعه‌شناسی سیاسی دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه ارومیه

a.kabiriurmia.ac.ir

سیده راضیه یاسینی

پژوهش هنر هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

raziehyasiniricac.ac.ir

علی یوسفی

جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

yousofium.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

محمد رضایی

جامعه‌شناسی پژوهشگر مرکز اسلام جهانی دانشگاه گوته فرانکفورت

velashedigmail.com

عقیل دغاقله

پژوهشگر علوم اجتماعی دانشگاه راتگرز، ایالت نیوجرسی ایالات متحده امریکا

ebhajianigmail.com

مدیر اجرایی

رقیه مهری

مدیراجرایی نشریات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

rmehri110gmail.com