قابل توجه پژوهشگران و نویسندگان محترم که در ارتباط با فصلنامه راهبردی فرهنگ هستند، کلیه خدمات این فصلنامه به نویسندگان محترم تا زمان اخذ مجوز علمی پژوهشی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری، به صورت رایگان می باشد. لکن پس از اخذ مجوز علمی پژوهشی به استناد بخشنامه های صادره وزارت علوم تحقیقات و فناوری، هیئت تحریریه محترم نسبت به میزان و نحوه اخذ هزینه مقالات تصمیم گیری نموده و به اطلاع نویسندگان ارجمند خواهیم رسانید.