تحلیل راهبردی وضعیت رسانه‌های اجتماعی نوین و ارائه راهبرد مدیریتی ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت بازرگانی، تهران، ایران. mh.mehri40@gmail.com

چکیده

این پژوهش با هدف شناخت وضعیت موجود و مطلوب تأثیر رسانه‌های اجتماعی نوین بر فرهنگ جامعۀ ایرانی و کشف و ارائۀ راهبردهای مناسب، برای استفادۀ بهینه و صحیح از این فناوری با توجه به ظرفیت‌­های فرهنگی بومی کشور به بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید بررسی شده است؛ از رهگذر آن نیز برای جامعۀ ایرانی، راهبردهای مناسب استفاده از این شبکه‌های اجتماعی در سطوح مختلف، در چهار محور راهبرد قوت ـ فرصت، قوت ـ تهدید، فرصت ـ ضعف و ضعف ـ تهدید، ارائه ‌شده است. پژوهش براساس گردآوری اطلاعات اکتشافی ـ توصیفی، همچنین کاربرد ارزیابی ـ راهبردی و نوع پژوهش تلفیقی کمی ـ کیفی است. روش نیز سوات یا تحلیل راهبردی است. واحد تحلیل، فرد است و جامعۀ آماری آن شامل سه دستۀ صاحب­نظران و اساتید دانشگاه‌ها در حوزۀ رسانه و ارتباطات، متخصصان، مدیران و کارشناسان (محققان، مدرسان یا کاربران بسیار قوی) درمجموع 100 نفر بودند. راهبرد مناسب برای استفادۀ شبکۀ اجتماعی همکاری و ارتباط تعاملی دستگاه‌های اجرایی، به منظور توسعۀ فناوری بومی، تشکیل زیرساخت‌­های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، با تأکید بر دانش بومی، مستقل و با امنیت بالا؛ طراحی، تولید و راه­‌اندازی شبکۀ اجتماعی بومی با بخش خصوصی، دولت و حاکمیتی در راستای تولید محتوای فرهنگی، دینی، اجتماعی مناسب از سوی کاربران و بازنگری در قوانین و آیین‌­نامه‌­های موجود برای شکل‌گیری فضای مجازی بومی و ایجاد قوانین جدید در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات ملی، به‌ویژه در حوزۀ تلفن همراه هوشمند و شبکه‌­های اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Analysis of the Situation of New Social Media and Presentation of National Management Strategy

نویسنده [English]

  • Mohammad Hassan Mehri
PhD in Business Administration,. Tehran, Iran. Email: h.mehri40@gmail.com
چکیده [English]

This study aims to identify the current and favorable situation of the impact of modern social media on the culture of Iranian society to discover and present appropriate strategies for optimal and correct use of this technology according to the country's indigenous cultural capacities to examine strengths, weaknesses, opportunities and threats. Through it, appropriate strategies for using these social networks in Iranian society at different levels have been presented in four axes of strategy: strength-opportunity, strength-threat, opportunity-weakness and weakness-threat. This research has been done based on collection of exploratory-descriptive information, as well as application of strategic evaluation. The type of the research is combination of quantitative-qualitative method. SWOT or strategic analysis has been used to analyze the research. The analysis unit of this research is the individual. The statistical population was three groups of experts and professors of universities in the field of media and communications, specialists and managers and experts (researchers, teachers or very strong users) who were 100 people in total. Appropriate strategy for using the social network of cooperation and interactive communication of executive bodies for developing indigenous technology, creating  information and communication technology infrastructures in the country with the emphasis on indigenous knowledge, independent and with high security; Design, production and setting up indigenous social network by the private sector, government and sovereign in order to produce appropriate cultural, religious, social content by users and review existing laws and regulations in order to form indigenous cyberspace and creating new laws in the context of national information and communication technology, especially in the field of smart phones and social networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New social media
  • Network community
  • Strategic analysis
  • Cyberspace
  • Interactive communication
منابع و مأخذ
اعرابی، سیدمحمد (1387). استفاده برنامه­ریزی استراتژیک. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
 دوران، بهزاد (1381). تأثیر فضای سیبرنتیک بر هویت اجتماعی. پایان‌نامه دکتری. تهران: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم انسانی.
 سعیدی، رحمان (1383). جامعه اطلاعاتی، چالش‌ها و فرصت‌ها. سمینار ایران و جامعه اطلاعاتی.
شرفی، محمدرضا (1374). جوان و بحران هویت. چاپ سوم. تهران: انتشارات سروش.
 کاستلز، مانوئل (1380). اقتصاد، جامعه و فرهنگ. ترجمۀ احد علیقلیان و افشین خاکباز. چاپ دوم. تهران: نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
عاملی، سعیدرضا (1389). مطالعات انتقادی استعمار مجازی. تهران: امیرکبیر.
معتمدنژاد، کاظم (1384). جامعه اطلاعاتی؛ اندیشه‌‌های بنیادی، دیدگاه‌های انتقادی و چشم‌اندازهای جهانی. جلد اول. چاپ دوم. تهران: مرکز پژوهش‌های ارتباطات.
معتمدنژاد، کاظم (1389). ارتباطات بین­المللی. جلد اول، چاپ دوم. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه­ها.
 منتظر قائم، مهدی (1390). امنیت در فضای مجازی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
خجیر، یوسف و هادی خانیکی (1398). «ظرفیت‌ها و چالش‌های شبکه‌های اجتماعی مجازی برای جامعه مدنی ایران». فصلنامه علمی مطالعات رسانه‌های نوین. شماره 17: 69-35.
ویندال، سون و دیگران (1376). کاربرد نظریه‌های ارتباطات. ترجمۀ علیرضا دهقان. مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه.
بصیریان جهرمی، حسین؛ هادی خانیکی و محمدسعید ذکایی (1392). «رسانه‌های اجتماعی و سازمان‌های رسانه‌ای: بررسی سیاست‌گذاری و مصرف فیس‌بوک در مواجهه با رسانه ملی». فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش‌های ارتباطی. شماره 75: 80-59.
پیرس و رابینسون (1389). برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک. ترجمۀ سهراب خلیلی شورینی. چاپ پنجم. تهران: انتشارات یادواره کتب.
 
Boyd, D. and N. Ellison (2008). "Social network sites: Definition, history, and scholarship." Journal of Computer Mediated Communication 13(1): 210-230
Castells, Manuel. (2004). “Informationalism, Networks, and the Network Society: A Theoretical Blueprint”. Text published in The network society: a cross-cultural perspective, Northampton,: Edward Elgar.
Dodds P. S, Muhamad R, Watts D J (2003) An Experimental Study of Search in Global Social Networks. Science 301(5634):827–829, Retrived from www. Googlescholar.com
Ip،Y.K. koo،L.C. (2009). A hybrid of balanced scorecard, SWOT analysis and quality function deployment. BSQ strategic formulation framework, Published: new York