بررسی امید به آینده و میل به برنامه‌ریزی (قابلیت شخصی) افراد ساکن در محلات محروم شهر کرمان: بینش‌هایی برای تحقیق و سیاست‌گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی،دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران (نویسنده مسئول). mamirkafi@uk.ac.ir

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه شهید باهنرکرمان، ایران h.sajadi@ens.uk.ac.ir

چکیده

قابلیت شخصی از مهم‌ترین جنبه‌­های بهزیستی ذهنی است که بر انگیزه و میزان فعالیت و تلاش افراد برای رسیدن به موفقیت و پیشرفت تأثیر می­‌گذارد. هدف پژوهش بررسی قابلیت شخصی ساکنان محلات محروم است. این مفهوم (سازه) در دو بعد «امید به آینده» و میل به «برنامه‌ریزی در زندگی» سنجیده شده است. این پژوهش از نوع پیمایشی است که در آن با استفاده از نمونه­‌گیری خوشه­‌ای چندمرحله‌ای با 804 نفر از افراد بالای هجده سال ساکن در محلات محروم (404 نفر) و مناطق غیر محروم (400 نفر) شهر کرمان مصاحبه شده است. علاوه‌بر این به‌منظور مقایسه امید به آینده ساکنان محلات محروم با نمونه کشوری، یافته­‌های طرح ملی سنجش سرمایه اجتماعی کشور (1394) مورداستفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که میزان امید ساکنان محلات محروم به شکل آشکاری کمتر از میانگین کشوری است. همچنین یافته‌­ها نشان داد سطح قابلیت شخصی ساکنان محلات محروم در دو بعد «امید به آینده» و میل به «برنامه­‌ریزی در زندگی»، از ساکنان محلات برخوردار پایین‌­تر است. علاوه بر این نتایج حاکی از آن است که میزان قابلیت شخصی در خود محلات محروم هم متفاوت است و این تفاوت به لحاظ آماری معنی‌­دار است. بررسی تفاوت‌ها در سه محله محروم نشان می­‌دهد که میزان قابلیت شخصی ساکنان آن‌ها در سطح فردی با تحصیلات، درآمد، امنیت، بی‌نظمی اجتماعی و اعتماد و در سطح محله با شاخص­‌های انباشتی عوامل مذکور به‌جز عامل اخیر (اعتماد) همبسته است. سرانجام اینکه متغیر وابسته در سطح فرامحلی با عواملی چون فقر تمرکزیافته، انزوای اجتماعی، رسمی سازی، محیط کسب‌وکار و شرایط اقتصادی ارتباط دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of hope for the futures and tendency to planning (Character Strengths) of the Individuals Living in Disadvantaged Neighborhoods of kerman city: New Insights for Research and Policy Making

نویسندگان [English]

  • Mehdi Amirkafi 1
  • Hamed Sajadi 2
1 Associate professor, Department of Social Science, Shahid Bahonar University, kerman. iran.
2 PhD student in Sociology, Shahid Bahonar University, kerman. iran. Email: h.sajadi@ens.uk.ac.ir
چکیده [English]

Character strengths is one of the most important aspects of well-being which affect the motivations and activities of the individuals in approaching success and achievement. The present research aims to study the character strengths of the individuals living in disadvantaged neighborhoods. The concept(construction) is measured in two aspects: hope for the futures and tendency to planning.The present research is a survey in which multi-stage cluster sampling has been used. The sample includes 802 individuals (higher than 18 years old), living in disadvantaged neighborhoods(404 individuals) and advantaged neighborhoods(400 individuals) of Kerman. Moreover, to compare the hope in the future of residents of the disadvantaged neighborhoods and the national sample, the findings of the national project of measuring the social capital (1994) have been used. According to the research findings, the hope in the future of the residents of disadvantaged neighborhoods is significantly less than national average. Also the findings show that the level of character strengths of the residents of disadvantaged neighborhoods in the two aspects of hope in the future and tendency to planning in life are lower than the residents of the advantaged neighborhoods. Moreover, according to the findings the character strengths of in the disadvantaged neighborhoods are different and statistically meaningful.The study of the differences in the three disadvantaged neighborhoods shows that the character strengths of the residents are correlated with education, income, security, social disorder and trust and with accumulative indexes of the above mentioned factors except the recent one(trust) in the local level. At last, it is necessary to mention that in the extra local level, the dependent variable is related to some factors such as concentrated poverty, social isolation, formalization, the business atmosphere and the economical circumstance.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hope
  • planning
  • Disadvantaged neighborhoods
  • Advantaged Neighborhoods
  • Social isolation
  • Policy making