نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی،دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران (نویسنده مسئول). mamirkafi@uk.ac.ir

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه شهید باهنرکرمان، ایران h.sajadi@ens.uk.ac.ir

چکیده

قابلیت شخصی از مهم‌ترین جنبه‌­های بهزیستی ذهنی است که بر انگیزه و میزان فعالیت و تلاش افراد برای رسیدن به موفقیت و پیشرفت تأثیر می­‌گذارد. هدف پژوهش بررسی قابلیت شخصی ساکنان محلات محروم است. این مفهوم (سازه) در دو بعد «امید به آینده» و میل به «برنامه‌ریزی در زندگی» سنجیده شده است. این پژوهش از نوع پیمایشی است که در آن با استفاده از نمونه­‌گیری خوشه­‌ای چندمرحله‌ای با 804 نفر از افراد بالای هجده سال ساکن در محلات محروم (404 نفر) و مناطق غیر محروم (400 نفر) شهر کرمان مصاحبه شده است. علاوه‌بر این به‌منظور مقایسه امید به آینده ساکنان محلات محروم با نمونه کشوری، یافته­‌های طرح ملی سنجش سرمایه اجتماعی کشور (1394) مورداستفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که میزان امید ساکنان محلات محروم به شکل آشکاری کمتر از میانگین کشوری است. همچنین یافته‌­ها نشان داد سطح قابلیت شخصی ساکنان محلات محروم در دو بعد «امید به آینده» و میل به «برنامه­‌ریزی در زندگی»، از ساکنان محلات برخوردار پایین‌­تر است. علاوه بر این نتایج حاکی از آن است که میزان قابلیت شخصی در خود محلات محروم هم متفاوت است و این تفاوت به لحاظ آماری معنی‌­دار است. بررسی تفاوت‌ها در سه محله محروم نشان می­‌دهد که میزان قابلیت شخصی ساکنان آن‌ها در سطح فردی با تحصیلات، درآمد، امنیت، بی‌نظمی اجتماعی و اعتماد و در سطح محله با شاخص­‌های انباشتی عوامل مذکور به‌جز عامل اخیر (اعتماد) همبسته است. سرانجام اینکه متغیر وابسته در سطح فرامحلی با عواملی چون فقر تمرکزیافته، انزوای اجتماعی، رسمی سازی، محیط کسب‌وکار و شرایط اقتصادی ارتباط دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of hope for the futures and tendency to planning (Character Strengths) of the Individuals Living in Disadvantaged Neighborhoods of kerman city: New Insights for Research and Policy Making

نویسندگان [English]

  • Mehdi Amirkafi 1
  • Hamed Sajadi 2

1 Associate professor, Department of Social Science, Shahid Bahonar University, kerman. iran.

2 PhD student in Sociology, Shahid Bahonar University, kerman. iran. Email: h.sajadi@ens.uk.ac.ir

چکیده [English]

Character strengths is one of the most important aspects of well-being which affect the motivations and activities of the individuals in approaching success and achievement. The present research aims to study the character strengths of the individuals living in disadvantaged neighborhoods. The concept(construction) is measured in two aspects: hope for the futures and tendency to planning.The present research is a survey in which multi-stage cluster sampling has been used. The sample includes 802 individuals (higher than 18 years old), living in disadvantaged neighborhoods(404 individuals) and advantaged neighborhoods(400 individuals) of Kerman. Moreover, to compare the hope in the future of residents of the disadvantaged neighborhoods and the national sample, the findings of the national project of measuring the social capital (1994) have been used. According to the research findings, the hope in the future of the residents of disadvantaged neighborhoods is significantly less than national average. Also the findings show that the level of character strengths of the residents of disadvantaged neighborhoods in the two aspects of hope in the future and tendency to planning in life are lower than the residents of the advantaged neighborhoods. Moreover, according to the findings the character strengths of in the disadvantaged neighborhoods are different and statistically meaningful.The study of the differences in the three disadvantaged neighborhoods shows that the character strengths of the residents are correlated with education, income, security, social disorder and trust and with accumulative indexes of the above mentioned factors except the recent one(trust) in the local level. At last, it is necessary to mention that in the extra local level, the dependent variable is related to some factors such as concentrated poverty, social isolation, formalization, the business atmosphere and the economical circumstance.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hope
  • planning
  • Disadvantaged neighborhoods
  • Advantaged Neighborhoods
  • Social isolation
  • Policy making
منابع و مأخذ 
اسنایدر، چارلز ریک (1397). روان­شناسی امید: شما می­توانید از اینجا به آنجا برسید. ترجمۀ فرشاد بهاری و آزاده خالقی. چاپ اول. نشر دانژه.
ایراندوست، کیومرث (1388). سکونتگاه­های غیررسمی. چاپ اول. ناشر شرکت پردازش و برنامه­ریزی شهری.
آبرام، سیمون (1392). فرهنگ و برنامه‌ریزی. ترجمۀ محمد خانی. تهران: انتشارات تیسا.
بک، اولریش (1400) جامعه خطر به سوی مدرنیته­ای نوین. ترجمۀ رضا فاضل و مهدی فرهمندنژاد. چاپ دوم. نشر ثالث.
بَنِرجی آبهیجیت و استر دوفلو (1396). اقتصاد فقیر، بازاندیشی بنیادین در شیوه مبارزه با فقر جهانی. ترجمۀ جعفر خیرخواهان و مهدی فیض. چاپ دوم. انتشارات دنیای اقتصاد.
بیات، آصف (1397). سیاست‌های خیابانی: جنبش تهی‌دستان در ایران. چاپ دوم. نشر شیرازه.
بنرجی، آبهیجیت و استر دوفلو (1396). اقتصاد فقر: بازاندیشی بنیادین در شیوه مبارزه با فقر جهانی. جعفر خیرخواهان و مهدی فیضی. چاپ دوم. تهران: انتشارات دنیای اقتصاد.
پورمحمدی، محمدرضا (1396). برنامه‌ریزی مسکن. چاپ چهاردهم. انتشارات سمت.
پیران، پرویز (1397). نابرابری فضایی و پیامدهای آسیب‌شناختی آن در ایران: در میرطاهر موسوی، همبستگی اجتماعی و نابرابری دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران 1388-1396. چاپ اول. نشر آگاه.
پین، کیت (1399). نردبان شکسته: چگونه نابرابری بر طرز فکر، زندگی و مرگ ما تأثیر دارد. ترجمۀ سمانه پرهیزگاری. چاپ سوم. نشر میلکان.
چلبی، مسعود (1381). بررسی تجربی نظام شخصیت در ایران. چاپ اول. مؤسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات.
خضرایی، فرزین (1381). «توانمندسازی در اسکان غیررسمی: تجربه زاهدان». فصلنامه هفت شهر. شماره 8: 63- 54.
داوی، کیم (1399). شهرگرایی اندک‌افزا؛ ظهور سکونت‌گاه‌های غیررسمی، در تیگران هاس و کریستر السن، شهرگرایی نوظهور: برنامه‌ریزی و طراحی شهری در دوران تحولات ساختاری. ترجمۀ سیدعبدالهادی دانشپور و رضا بصیری مژدهی. چاپ اول. انتشارات: کتابکده کسری.
داداش پور، هاشم و بهرام علیزاده (1390). اسکان غیررسمی و امنیت تصرف زمین. چاپ اول. نشر آذرخش.
دِسوتو، اِرناندو (1389). راه دیگر. ترجمۀ جعفر خیرخواهان. چاپ اول. نشر نی.
دوسوتو، هرناندو (1385). راز سرمایه: چرا سرمایهداری در غرب موفق میشود و در جاهای دیگر شکست میخورد؟ ترجمۀ فریدون تفضلی. تهران: نشر نی.
دیویس، مایک (1398). سیاره زاغه­ها. ترجمۀ امیر خراسانی. چاپ اول. ناشر مانیا هنر.
سرور، رحیم و مهدی امینی (1392). راهنمای تحلیل اجتماعی از شهر. چاپ اول. انتشارات تیسا.
سلیگمن، مارتین (1391). شادمانی درونی، روان‌شناسی مثبت­گرا در خدمت خوشنودی پایدار. ترجمۀ مصطفی تبریزی، رامین کریمی و علی نیلوفری. چاپ دوم. نشر دانژه.
سندبروک، ریچارد، مارک ادلمن، پاتریک هلر و جودیث تایچمن (1399). سوسیال دموکراسی در جهان پیرامونی خاستگاه‌ها، چالش‌ها و چشم‌انداز‌ها. ترجمۀ وحید موسوی داور. تهران: شیرازه کتاب ما.
صادقی، علیرضا (1400). زندگی روزمره تهی دستان تهی‌دستان شهری؛ 1390- 1392، چاپ ششم. نشر آگاه.
عمادزاده، مرتضی (1396). تحلیل فضای کسب‌وکار، چاپ دوم. انتشارات دنیای اقتصاد.
فرانکن، رابرت (1388). انگیزش و هیجان. ترجمۀ حسن شمس اسفندآباد، غلامرضا محمودی، سوزان امامی‌پور، چاپ دوم. نشر نی.
قاراخانی، معصومه (1398). دولت و سیاست اجتماعی در ایران. چاپ اول. نشر آگه.
کاستلز، مانوئل (1380). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ (پایان هزاره)، ترجمۀ علیقلیان و افشین خاکباز. جلد سوم، چاپ اول. طرح نو.
کلارک، دیوید (1396). رهایی از بندهای غمگینی. ترجمۀ سامان نونهال. چاپ اول. انتشارات ارجمند.
گریفین، کیت (1388). راهبردهای توسعه اقتصادی. ترجمۀ حسین راغفر و محمدحسین هاشمی، چاپ چهارم. تهران: نشر نی.
لوید، پیتر (1398) طبقة کارگر و تهی‌دستان شهری در جهان سوم: بررسی و تحلیلی پیرامون وضعیت طبقاتی و قشربندی نیروی کار در جهان سوم. چاپ دوم. ترجمه حسینعلی نوذری.
لوئیس، اسکار (1387) فرزندان سانچز، ترجمۀ حشمت کامرانی. چاپ اول. انتشارات هرمس.
ماکسول، جان سی. (1400) تغییر نگرش، تغییر زندگی؛ نگرش خود را به باارزش‌ترین دارایی خود مبدل کنید، ترجمۀ مسلم آذر قلعه جوقی و سارا مسلم آذر قلعه جوقی. چاپ اول. نشر دانژه.
مسی، داگلاس اس و نانسی ای. دنتون (1394) حلقه مفقوده: در نانسی کلنیوسکی، شهرها و جامعه. ترجمۀ محمدحسن خطیبی بایگی. چاپ اول. تهران: انتشارات تیسا.
مولاینیتن، سندهیل و الدار شفیر (1399) فقر احمق می­کند، ترجمۀ سید امیرحسین میرابوطالبی، چاپ سی‌ام. ناشر ترجمۀ علوم انسانی.
نظم‌فر، حسین، علی عشقی چهاربرج و سعیده علوی (1398). «پایش توزیع فضایی فقر در استان‌های کشور». فصلنامه مجلس و راهبرد. شماره 100: 175-149.
نقدی، اسدالله (1392). حاشیه­نشینی (تئوری­ها ـ روش­ها ـ مطالعات موردی). چاپ اول. نشر جامعه­شناسان.
یونس، محمد (1394) بانکی برای فقرا، مترجمان روح‌الله رحیمی و محسن موسی کاظمی محمدی. قم: نشر معارف.
 
 
 
Bauder, Harald (2002) Neighborhood Effects and Cultural Exclusion, urban studies, vol.39 (1): 85-93.
Bolland John M., Debra Moehle Mccallum, Brad lian, Carolyn J. Bailey and paul Rowan (2001) Hopelessness and violence Among Inner- City Youths, Maternal and Child Health Journal, vol. 5, No.4 , pp. 237- 244.
Bolland John M., Brad E. lian and Cecelia M. Formichella (2005) The Origins of Hopelessness Among Inner- City African- American Adolescents, American Journal of Community Psychology, vol. 36, Nos. 3/4, pp: 293- 305.
Cidade Elivia Camurca, James Ferreira Moura Jr., Barbara Barbosa Nepomuceno, Veronica Morais Ximenes. and Jorge Castella Sarriera (2015) Poverty and Fatalism: Impacts on the Community Dynamics and on Hope in Brazilian Residents, Journal of Prevention and Intervention in the Community, vol. 44 (1): 51- 62.
Gonzalez, Michelle, Deborah J. Jones, Carlye Y. Kincaid, and Jessica Cuellar (2012) Neighborhood Context and Adjustment In African American Youths From Single Mother Homes: The Intervening Role of Hopelessness, Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, Vol.18(2): 109-117.                   
Joseph Mark L., Robert J. Chaskin and Henry S. Webber (2007) The Theoretical Basis for Addressing poverty through Mixed – Income Development, Urban Affairs Review, Vol. 42 (3): 369- 409.
Kintrea keith, Ralf St Clair and Muir Houston (2015) Shaped by Place? Young People’s Aspirations in Disadvantaged neighborhoods, Journal of Youth Studies, Vol. 18 (5): 666- 684.
Kolarcik, P., A. Madarasova Geckova, S. A. Reijneveld and J. P. Van Dijk (2012) Social Support, Hopelessness and Life Satisfaction among Roma and non- Roma Adolescents in Slovakia ,Slovakia, Int  J Public Health, 57: 905 -913.
Kumar Mukul (2010) Poverty and Culture of Daily Life, Psychology and Developing societies, 22 (2): 331- 359.
Kurtz, D. V. (2014). Culture, poverty, politics: Cultural sociologists, Oscar Lewis, Antonio Gramsci. Critique of Anthropology, 34(3), 327–345. https://doi.org/10.1177/0308275X14530577.
Lever Joaquina Palomar, Nuria Lanzagorta  Pinol and Jorge Hernandez Uralde (2005) Poverty, Psychological Resources and Subjective Well- Being, Social Indicators Research, 73 (3): 375- 408.
Mair Christina, George A. Kaplan and Susan A. Everson- Rose (2012) Are there Hopeless Neighborhoods? An Exploration of Environmental Associations between Individual- level Feelings of hopelessness and neighborhood characteristics, Health and place, Vol. 18: 434- 439.
Ming, Hua, Ying Jiang, Yuan Tian and Silin Huang (2021) Cumulative Risk and Hopelessness among Chinese Rural to Urban Migrant Adolescents, Journal of Child and Family Studies, 30: 2016-2027.
Morselli, Davide (2017) Contextual Determinants of Hopelessness: Investigating Socioeconomic Factors and Emotional climates, Soc Indic Res, 133: 373- 393.
Ross, Catherine E. (2000) Neighborhood disadvantage and Adult Depression, Journal of Health and Social Behavior, Vol.41 (2): 177-187.
Sampson, Robert J (2011) Neighborhood Effects, Causal Mechanisms and the Social Structure of the City in: Pierre Demeulenaere, (Eds), Analytical Mechanisms, (pp: 227- 249), Cambridge University Press.
Sharp, Gregory (2018) Eclipsing Community? Neighborhood Disadvantage, Social Mechanisms, and Neighborly Attitudes and Behaviors, City and community 17: 30
Stoddard Sarah A., Susan J. Henly, Renee E. Sieving and John Bolland (2011) Social Connections, Trajectories of Hopelessness, and Serious Violence in Impoverished Urban Youth, J Youth Adolescence, 40: 278 -295.
Turok Ivan and Jackie Borel- Saladin (2018) The Theory and Reality of Urban Slums: Pathways-out–Poverty or Cul-de-Sacs? Urban Studies, vol. 55 (4), 767- 789.
Wheaton, Laura; Sarah Minton; Linda Giannarelli and Kelly Dwyer (2021) Poverty Projections: Assessing Four American Rescue Plan Policies. Washington, DC: Urban Institute.
Wilson W. J. (2010). Why both social structure and culture matter in a holistic analysis of inner-city poverty. The Annals of the American Academy of Political and Social Science 200–219. https://doi.org/10.1177/0002716209357403
Wilson, William Julius (1987) The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass, and Public Policy, Chicago: University of Chicago Press.