نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ و جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران (نویسنده مسئول) t.ashayeri@uma.ac.ir

2 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، تهران، ایران. jparvar@yahoo.com

3 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران elhamhoseinzade110@gmail.com

چکیده

تکدیگری به معنی گدایی کردن، درخواست پول و مواردی دیگری از این سنخ، از مردم در سطح خیابان، کوچه و محلات شهری است و از مسائل و آسیب‌های اجتماعی حال حاضر جامعه ایرانی را شکل می‌دهد. تکدیگری به‌عنوان یک کنش اجتماعی دارای علل اقتصادی، اجتماعی، روانی و فرهنگی است. هدف اصلی پژوهش مطالعه فرهنگ تکدیگری خیابانی با تکیه بر پژوهش­های تجربی صورت گرفته است. روش تحقیق از نوع مرور سیستماتیک است که محقق برای پاسخ به سؤالات پژوهش از آثار تجربی پیشین شامل مقالات، طرح‌های پژوهشی، رساله­های ارشد، دکتری و کتب به روش تمام شماری و نمونه‌گیری تعمدی اقدام کرده است. نتایج نشان می‌دهد که به در کلان‌شهرهای ایران تکدیگری تبدیل به یک سبک فعالیت اجتماعی غیررسمی نسبتاً عادی شده و شهروندان آن را جزئی از پدیده اجتماعی قبول کرده‌اند. بر این اساس عوامل فرهنگی (فرهنگ فقر، خشونت نمادین و خشونت فرهنگی علیه متکدیان، محرومیت فرهنگی؛ سبک زندگی روزمرگی، تعلق و پذیرش در خرده‌فرهنگ خیابانی، عادت‌واره فرهنگی)؛ اجتماعی (کژ کارکردی ساختاری، ناتوانایی اجتماعی در ساماندهی بیکاران، طرد اجتماعی، بی‌سازمانی خانوادگی، فروپاشی سرمایه اجتماعی و فقدان هویت اجتماعی)؛ اقتصادی (فضای کسب‌وکار نامساعد؛ تضاد و شکاف طبقاتی، محرومیت نسبی، بیکاری، ناامنی شغلی، ناپایداری شغلی و فقدان توان سرمایه‌گذاری مالی) و روانی (احساس بی‌منزلتی، داغ ننگ، احساس هویت ضایع‌شده، عزت‌نفس پایین، احساس بیگانگی و نفرت اجتماعی) در ظهور و تداوم چرخه فقر تکدیگری خیابانی مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological Study of Street Begging culture: A Systematic Review of Empirical Research

نویسندگان [English]

  • Taha Ashayeri 1
  • Tahereh Jahanparvar 2
  • Elham Hosseinzadeh 3

1 Assistant Professor, Department of History and Sociology, Faculty of Social Sciences, University Of Mohaghegh Ardabili , Ardabil, Iran (Corresponding Author). Email: t.ashayeri@uma.ac.ir

2 , Ph.D. student of Cultural Sociology, Faculty of Social Sciences, Communication and Media, University of Islamic Azad , Central Tehran branch, Iran. Email: jparvar@yahoo.com

3 PhD student of Political Sociology, Faculty of Social Sciences, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran

چکیده [English]

Solitude means begging, asking for money and other such things from people in the streets, alleys, and urban neighborhoods, and it is one of the current social issues and harms that shape the Iranian society. Oneness as an informal economic action or activity can have economic, social, structural and cultural causes. The main purpose of the research is to study the culture of street reciprocity from the point of view of sociological theory, relying on experimental researches. The research method is the type of documents that the researcher has used from articles, books and printed works to answer the research questions. The results show that hanging out in Iran's big cities has become a relatively normal style of informal social activity and citizens have accepted it as a part of the social phenomenon. According to sociological perspectives, street loneliness in Iran is the result of the culture of poverty (symbolic and cultural violence against beggars, cultural deprivation, shame, lost sense of identity; everyday lifestyle, belonging and acceptance in the street subculture, cultural habit); Functional curve is structural (social inability to organize the unemployed; unfavorable business environment; class conflict and gap, social exclusion, family disorganization, collapse of social capital and lack of social identity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isolation
  • class conflict
  • symbolic cultural violence
  • shame
  • collapse of social capital
منابع و مأخذ
 ادهمی، جمال (۱۳۸۹). «عوامل مؤثر بر تمایل متکدیان به تکدیگری». پژوهش‌نامه علوم اجتماعی. شماره 1: ۴۵-۱۲.
ادهمی، جمال (۱۳۹۰). کلان‌شهر تهران و تکدیگری. تهران: نشر جامعه و فرهنگ.
آرام، هاشم و عباس قنبری باغستان (۱۳۹۴). «توصیف وضعیت تکدیگری در شهر تهران و پیشنهاد دو سناریو». جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران. شماره 1: 85 – 57.
اسماعیلی، علیرضا (1391). «بررسی نقش عوامل اجتماعی بر تکدیگری در شهر گنبدکاووس». مجله مطالعات جامعه‌شناسی جوانان. شماره 22: 23-44
اسماعیلی، علیرضا (۱۳۹۱). «بررسی نقش عوامل اجتماعی بر تکدیگری در شهر گنبدکاووس». فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی جوانان. شماره 8: ۶۱-۴۰.
 آفریدون، بهزاد (1391).ماهیت و عوامل موثر در جرایم تکدی و کلاشی. رساله کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
بیات، بهرام (۱۳۹۰). فرا تحلیل آسیب‌های اجتماعی و جرم. تهران: اداره کل مطالعات اجتماعی.
پور افکاری، نصرالله و نرگس بهداروند (۱۳۹۲). «بررسی علل تکدیگری در شهرستان اهواز». فصلنامه علمی پژوهشی شوشتر. شماره 2: ۳۱-۲۳.
جعفری آذردابانلو، رفیقه (1392). عوامل موثر بر تکدیگری در شهر تهران. رساله کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. دانشکده علوم اجتماعی.
حاجیان مطلق، محمد (۱۳۸۵). امپراتوری تکدی. تهران: نشریه شرق.
حاجیان مطلق، محمود (۱۳۸۱). روسپیگری، تأملی بر پدیده تکدی و ریشه‌های آن در ایران. کودکان خیابانی و تکدی. مجموعه مقالات اولین همایش آسیب‌های اجتماعی در ایران. تهران: نشر آگاه.
 خان­زاده، علی‌رضا (1393). بررسی عوامل موثر بر بروز پدیده تکدیگری درشهرستان اهواز. رساله کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی.
 خضری، نشمین (1394). تبیین جامعه‌شناختی مواجهه با پدیده تکدیگری در شهر تبریز (با روش نظریه زمینه‌ای). رساله کارشناسی ارشد. دانشگاه خوارزمی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
خومحمد خیرآبادی، سعید (۱۳۸۱). تکدی به‌عنوان مسئله اجتماعی. تهران: سمینار آسیب‌های اجتماعی ایران.
دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۴۵).   لغت‌نامه دهخدا. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
دورکیم، امیل (۱۳۹۰). درباره تقسیم‌کار اجتماعی. ترجمهٔ باقر پرهام، تهران: نشر مرکز.
دیلینی، تیم (۱۳۹۱). نظریه کلاسیک جامعه‌شناسی. ترجمهٔ بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی، تهران: نشر نی.
راغفر، حسین (۱۳۸۴). «فقر و ساختار قدرت در ایران». فصلنامه رفاه اجتماعی. شماره 4: ۷۳-۶۲.
رضازاده، مرضیه (1394).بررسی پدیده تکدیگری و عوامل موثر بر آن: مطالعه به روش گراندد تئوری. رساله کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی. مرکز پیام نور مشهد.
رضوی، سید حسین (۱۳۷۷). روستا. فقر. توسعه، جلد اول: مفاهیم. رهیافت‌ها و شاخص، وزارت جهاد سازندگی. سلسله انتشارات روستا و توسعه. شماره ۳۱.
روزبهانی، جابر (۱۳۹۴). بررسی نقش متکدیان در اشاعه آسیب‌های اجتماعی در استان لرستان (موردمطالعه: شهر بروجرد). دفتر تحقیقات کاربردی استان لرستان.
روشن، رسول (۱۳۸۰). بررسی خصوصیات زیستی، روانی و اجتماعی کودکان کار خیابانی. تهران: سازمان بهزیستی کشور.
ریتزر، جورج (۱۳۹۰). نظریه جامعه‌شناسی مدرن، ترجمهٔ خلیل میرزایی و عباس لطفی‌زاده، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
ساروخانی، باقر (۱۳۸۱). تکدیگری در ایران. تهران: سمینار همایش آسیب‌های اجتماعی در ایران.
ستوده، هدایت الله (۱۳۹۰). آسیب‌شناسی اجتماعی. تهران: انتشارات آوای نور.
سخاوت، جعفر (۱۳۸۸). آسیب‌شناسی اجتماعی. تهران: انتشارات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.
سراج‌زاده، حسین؛ توکل آقایاری هیر و نشمین خضری (۱۳۹۶). «مطالعهٔ جامعه‌شناختی مواجههٔ شهروندان با پدیدهٔ تکدیگری». مسائل اجتماعی ایران. شماره 1: 47 – 27.
سلیمی، علی و داوری، محمد (۱۳۸۶). جامعه‌شناسی کج‌روی. تهران: نشر پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
شادی‌طلب، ژاله و فرشته حجتی کرمانی (۱۳۸۶). «پژوهشی با عنوان فقر و سرمایه اجتماعی در جوامع روستایی». فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی. شماره 28: 56 – 35.
شرمن، وود (۱۳۸۸). دیدگاه‌های نوین جامعه‌شناسی، ترجمهٔ مصطفی ازکیا، تهران:  انتشارات اطلاعات.
شکوری، علی و حمید معتمدی (۱۳۹۱). «مطالعه علل اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر پدیده تکدیگری در شهر مشهد». فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی. شماره 3: 70 – 39.
شیخاوندی، داور (۱۳۸۸). آسیب‌شناسی اجتماعی. تهران: آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی.
 صادقی، علیرضا (1400). تأثیر مدیریت شهری بر تکدیگری و راه کارهای اجرایی ساماندهی آن. رساله کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور استان اصفهان. مرکز پیام نور شاهین‌شهر.
صدری، محمد؛ حیدر امیرپور و حسن علی‌پور (۱۳۹۷). «تکدی در آموزه‌های عرفانی و فقه». فصلنامه عرفان اسلامی، شماره 60: 191-173.
صدیق سروستانی، رحمت‌الله (۱۳۸۵). امنیت اجتماعی: شهرنشین و بوم‌شناسی هراس. مجموعه مقالات همایش بررسی نقش روانشناسی و مشاوره، جلد اول، نیروی انتظامی- معاونت اجتماعی.
صدیق سروستانی، رحمت‌الله (۱۳۹۲). آسیب‌شناسی اجتماعی. تهران: سمت.
عبداللهی، حامد (1395).تحلیل جغرافیایی عوامل موثر بر تکدیگری در شهر اردبیل. رساله کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور استان گیلان. مرکز پیام نور رشت.
عبدالهی، محمد و میر طاهر موسوی (۱۳۸۶). «سرمایه اجتماعی در ایران: وضعیت موجود. دورنمای آینده و امکان‌شناسی‌گذار»، فصلنامه پژوهشی رفاه اجتماعی. شماره 3: 234 – 195.
عبدی، عباس (۱۳۷۷). آسیب‌شناسی اجتماعی. تهران: انتشارات نور.
علیوردی نیا، اکبر (۱۳۸۹). جامعه‌شناسی کارتن‌خوابی. تهران: انتشارات جامعه شناسان.
غفاری، غلامرضا و محمدباقر تاج‌الدین (۱۳۸۴). «شناسایی مؤلفه‌های محرومیت اجتماعی». فصلنامه علمی پژوهی رفاه اجتماعی. شماره 17: ۶۳-۵۵.
فتحی، شاهین و علیرضا عباسی (۱۳۸۰). بررسی ویژگی‌های متکدیان شهر تهران. تهران: معاونت سیاسی ـ امنیتی استانداری تهران.
فرجاد، محمدحسین (۱۳۹۰). آسیب‌شناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی انحرافات. تهران: بدر.
قنادانان، منصور (۱۳۸۹). مفاهیم کلیدی در جامعه‌شناسی. تهران: انتشارات آوای نور.
قنبرزاده افروزی، علی‌اکبر (۱۳۸۵). بررسی جرم کلاشی و مقایسه آن با جرائم تکدیگری و ولگردی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران.
کاوه، محمد (۱۳۸۸). آسیب‌شناسی بیماری‌های اجتماعی. تهران: جامعه‌شناسان.
کریمی، زهرا (۱۳۷۳). بررسی علل تکدیگری در تهران بزرگ. پایان‌نامه دکتری، جامعه‌شناسی دانشگاه تهران.
کلهر، سمیرا و عقیل دغاقله (۱۳۹۱). تکدیگری (فرا تحلیل آسیب اجتماعی در تهران). تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ.
کمالی، احمد (۱۳۸۳). «زنان و فقر مضاعف». فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 5: 202 – 181.
کوچکیان‌فرد، حسین (۱۳۸۳). مفهوم تکدی و اقدامات دولت و سازمان‌های غیردولتی در برخورد با آن: روسپیگری. کودکان خیابانی و تکدی (مقالات اولین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی در ایران). تهران: آگاه.
کونانی، سمیرا (1400). عوامل تأثیر گذر بر افزایش تکدیگری در شهرستان شهریار. رساله کارشناسی ارشد. دانشگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی (ره). دانشکده علوم انسانی.
گیدنز، آنتونی (۱۳۸۵). تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید. ترجمهٔ ناصر موفقیان. تهران: نشر نی.
محسنی تبریزی، علیرضا (۱۳۸۳). وندالیسم. تهران: انتشارات آن.
محمدی اصل، عباس (۱۳۸۵). بزهکاری نوجوانان و نظریه‌های انحراف اجتماعی. تهران: علم.
مرادی، علیرضا (۱۳۷۰). «بررسی علل تکدی در ایران». مجله پاسدار اسلام. شماره 5: 123-110.
مظفری، محمد (۱۳۷۹). بررسی علل پدیده تکدیگری در استان آذربایجان غربی، ارومیه: شهرداری ارومیه.
معتمدی، سیدهادی (۱۳۸۶). «اولویت‌بندی آسیب‌ها و مسائل اجتماعی ایران». فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی. شماره 11: 348 – 327.
معین، محمد (۱۳۶۵). فرهنگ فارسی. چاپ ششم. تهران: انتشارات امیرکبیر.
معینی، مهدی و صدیقه جهانبازیان (۱۳۹۶). «بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به تکدیگری در شهر یاسوج». فصلنامه علمی تخصصی مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی. شماره 1: 33- 23.
ممتاز، فریده (۱۳۸۶). جامعه‌شناسی شهری. تهران: اداره انتشارات.
منتظری قائم، مهدی (۱۳۸۶). تکدیگری در ایران. تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی و دانشگاه تهران.
موسوی، سیدکمال‌الدین و سکینه حیدرپور مرند (1390). معمای بیگانگی در اندیشه اجتماعی. تهران: دانشگاه شاهد، مرکز چاپ و انتشارات.
نائیجی، مختار (۱۳۸۷). علل گرایش به اعتیاد و راه‌های پیشگیری و درمان آن. خبرگزاری دانشجویان ایران.
نریمانی، محمد (۱۳۸۰). بررسی پدیده تکدیگری رابطه آن با فقر. استانداردی اردبیل.
نصرتی‌نژاد، فرهاد؛ علی اخوان بهبهانی و منصور دیهول (۱۳۹۲). «تکدیگری در ایران». فصلنامه مطالعات ناتوانی. شماره 2: 54 – 45.
نواصر، مریم (1400). واکاوی ریشه‌ ها و پیامدهای پدیدۀ تکدیگری در شهر اهواز. رساله کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی.
ویلیامز، فران پی و مک شین، ماری (۱۳۹۰). نظریه جرم‌شناسی. ترجمۀ حمیدرضا ملک محمدی، تهران: نشر نی.
 
Adedibu, A.A. & M.O. Jelili. (2011); Package for controlling street begging andrehabilitating beggars and the physically challenged in Nigeria: Paper for policy consideration. Global Journal of Human Social Science, 11(1): 17–24. Online.
Ahamdi, H. (2010); A study of beggars’ characteristics and attitude of people towards the phenomenon of begging in the city of Shiraz. Journal of Applied Sociology 21st year, Vol. 39, No3.
Amman, A.A. (2006); Street Begging: Exposing the Bankruptcy of Blatant Paying of lip Service. Online, http://www.gamji.com/article8000/NEWS8196.htm.
Baltazar M.L. NAMWAT, Maseke R. MGABO, Provident DIMOSO(2012); ACATEGORIES OF STREET BEGGARS AND FACTORS NFLUENCING STREET BEGGING IN CENTRAL TANZANIA, African Study Monographs, 33 (2): 133-143.
Bernard E. Harcourt(2000); Illusion of Order: The False Promise of Broken Windows.
Cavallo, Guglielmo (1997); The Byzantines, Chicago, Illinois: University of Chicago Press, ISBN 0-226-09792-7.
Demewozu, W. (2003). Begging as a Survival Strategy: Conferring with the Poor at the Orthodox Religious Ceremonial Days in Addis Ababa. A Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Addis Ababa University, in Partial Fulfillment of the Requirements for Master of Arts Degree in Social Anthropology.
Demewozu, W. (2005). Begging as a Means of Livelihood: Conferring with the Poor at the Orthodox Religious Ceremonial Days in Addis Ababa. African study monographs Supplementary issue (2005), 29: 185-191.
Doran, B.J. & Lees, B.G. (2005). Investigating the Spatiotemporal Links between disorder, Crime, and the Fear of Crime, The Professional Geographer 57(1): pp.1-12.
Evans RG, Barer ML, Marmor TR, (1994). editors. Why are some people healthy and others not? The determinants of health of populations. Hawthorne (NY): Aldine de Gruyter.
Fawole, O.A. D.V. Ogunkan & A. Omoruan (2010). The menace of begging in nigerian cities: A sociological analysis. International Journal of Sociology and Anthropology, 3(1): 9–14.
Gloria, O and Samuel, A. (2012). The Prevalence of Street Begging in Nigeria and the Counseling Intervention Strategies. Review of European Studies, Vol. 4, No. 4; 2012. ISSN 1918-7173 E-ISSN 1918-7181.
Graser D(2000); Panhandling for change in Canadian law, J Law Soc Policy 2000,15:45-91.
Hagan, John. (1994); Crime and disrepute, Pine Forge Press.
Hasan Khan,Jabir AND Shamshad, Menka (2014); Socio-economic status of beggars in Aligarh district, india. The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention Volume 1 issue 5 2014 page no.344-359 ISSN: 2349-2031.
Hwang SW(2001); Homelessness and health, CMAJ;164(2):229-33.Issue 5 Version 1.0 Year(2013); ISSN: 2249-460x & Print ISSN: 0975-587X.
Jackson J. Spielvogel (2008); Western Civilization: Since 1500", Cengage Learning, p.566. ISBN 0-495-50287-1.
Jelili, M.O. (2006); Environmental and Socio-economic Dimensions of Begging in Ilorin and Ogbomoso, Unpublished M. Tech Dissertation, Department of Urban Regional planning, Ladoke Akintola University of Technology, Ogbomoso, Nigeria.
Jelili, M.O. (2006); Environmental and socioeconomic dimensions of begging in Ilorin and Ogbomoso, Unpublished M Tech thesis Department of Urban and regional Science 11 4 53–6.
Jelili, M.O. (2013); Street Begging in Cities: Cultural, Political and Socio-Economic Questions, Global Journal of Human Social Science (Sociology and Culture), Volume 13.
Kanbur, Ravi; Venables, Anthony J. (2005); Spatial inequality and development, Oxford New York: Oxford University Press, ISBN 9780199278633, Pdf version.
Kasarda, J. D. Lindsay, G. (2011); Aerotropolis: The Way We’ll Live Next. Farrar, Straus and Giroux
Kaushik, Anupma (2014); Rights of Children: A Case Study of Child Beggars at Public Places in India. Journal of Social Welfare and Human Rights, March 2014, Vol. 2, No. 1, pp. 01–16. Published by American Research Institute for Policy Development.
Lynch, P. (2005); Critique and Comment: Understanding and Responding to Begging Australian Journals, 16.
Matthews, R. (1992); Replacing Broken Windows: Crime, Incivilities and urban, The University of Texas at Arlington.
Memphis,Tennessee(2010); Poverty Research Center, University of Missouri, Columbia, MO, July 21-23.
Moore, David (2007); Chapter on Voices of the Poor in edited book The World Bank: Development, Poverty, Hegemony.
Mortimer, L. (2005); Developing a strategy for street begging, Portsmouth: Community Safety Executive. Retrieved August 20, 2010 from.
Namwata, B.M.L. M.R. Mgabo & P. Dimoso(2011); Demographic dimensions and their implications on the incidence of street begging in urban areas of Central Tanzania: The case of Dodoma and Singida Municipalities. Global Journal of human Social Science, 11(4): 53–6.
Namwata, B.M.L. M.R. Mgabo and P. Dimoso (2012); Categories of Street Beggars and Factors Influencing Street Begging in Central Tanzania, African Study Monographs, 33 (2): 133-143, June 2012 133.
Namwata, B.M.L. M.R. Mgabo and P. Dimoso (2014); CONSEQUENCES OF bEGGING AND FUTURE ASPIRATIONS OF BEGGARS TO STOP BEGGING lIFE IN CENTRAL TANZANIA. International Research Journal of Human resources and Social Sciences Volume-1, Issue-4.
Ogunkan D.V(2009); Socio – economic Implication of Begging in Ogbomoso, Nigeria, Unpublished BSc dissertation, Department of Sociology, University of Ilorin, Ilorin, Nigeria.
Ogunkan, D.V. & O.A. Fawole(2009); Incidence and socio-economic dimensions of begging in Nigerian cities: The case of Ogbomoso. International NGO Journal, 4(12): 498–503. Online. http://www.academicjournals.org/ingoj.
Olawale, S.G. (2007); Aetilological perception of alms-begging behaviours among people with special needs in Oyo State: Counselling towards solution. The Counsellor, 23, (1), 44- 53.
Ramsay, M. (1989); Downtown Drinkers: the perceptions and fears of the public in a city centre, Crime Prevention Unit Paper 19, London: HMSO.
Ray, Bromley (1981);Begging in Cali: Image, Reality and Policy. International Social Work.Vol. 24, No. 2, 22-40 1981.
Demewozu,Woubishet(2005).BEGGING AS A MEANS OF LIVELIHOOD: CONFERRING WITH THE POOR AT THE ORTHODOX RELIGIOUS CEREMONIAL DAYS IN ADDIS ABABA, African Study Monographs, Suppl. 29: 185-191, March 2005 185. 14.
Sandler, I. (2001); Quality and Ecology of Adversity as Common Mechanisms of Risk and Resilience, American Journal of Community Psychology, 29.19-55.
Siegel, Larry J. (2008); Criminology: Theories, patterns, and typologies, Wadsworth.
Stackhouse J(1999); Seven days on the street [series], Globe and Mail [Toronto] Dec 18,20,21.
Stark L. (1992); From lemons to lemonade: an ethnographic sketch of late twentieth-century panhandling, N Engl J Public Policy. 2;8:341-52.
Tambawal, M.U. (2010); The Effects of Street Begging on the National development: CounsellingImplications, Paper presented at the 1st National Conference of the Counselling association of Nigeria (CASSON) Katsina State Chapter, 7–10 June 2010, Faculty of education and Extension Services, Department of Educational Foundations, usmanu danfodiyo University Sokoto.
Vera, P. Eliseo&Moon.Byongook (2013); An empirical test of low self- control theory among hispanic youths, Youth Violence and Juvenile Justice, Vol (11): 1 79- 193.
Wehmeier(2005); Sally; Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, London, Seventh Edition, publishing by oxford, 2005, P: 418
Wikipedia (2014); Aggressive panhandling. Retrieved April 1, 2014 from http://www.newsok.com/in-to-ugh-times-panhandling-may-increase-in-oklahomacity/ article/3318618.
Wilson, A. G. (2010);The general urban model: Retrospect and prospect, Papers Regional Science Association, 89(1), 2.