دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، آذر 1400، صفحه 9-146