نقش آموزشی و فرهنگ‌سازی رسانه‌های نوپدید در لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد 360 درجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد.

چکیده

هدف پژوهش پیش‌رو بررسی نقش آموزشی و فرهنگ‌­‌سازی رسانه­‌های نوپدید در لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد 360 درجه است. روش پژوهش میدانی و بر مبنای هدف از نوع توسعه‌ای ‌ـ ‌کاربردی است. جامعۀ آماری شامل تمام مربیان فوتبال، مدیران فوتبال، بازیکنان، داوران، خبرنگاران در لیگ‌های فوتبال، کارشناسان ارتباطات رسانه‌ای، و مخاطبان لیگ برتر فوتبال کشور است. نمونۀ پژوهش شامل 384 نفر (با تأکید بر کفایت نمونه فرمول تعیین حجم نمونه کوکران) و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای است. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسش‌نامۀ محقق‌ساختۀ ارزیابی عملکرد رسانه‌های نوپدید در زمینۀ لیگ برتر فوتبال متشکل از 2 مؤلفه (آموزشی و فرهنگ­سازی) و 15 عبارت است. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شد. تجزیه‌‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون T تک‌نمونه‌ای صورت گرفت. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، آموزش و فرهنگ­سازی رسانه‌های نوپدید در زمینۀ لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد 360 درجه در حد مطلوبی گزارش شد (0001/0=P). با توجه به نتایج به‌دست‌آمده می­توان گفت رسانه‌های نوپدید ورزشی می‌توانند، با ترویج فرهنگ و اصول اخلاقی در ورزش فوتبال در چارچوب نظام ورزش کشور و نیز ترویج و تشویق بازیکنان حاضر در لیگ به رعایت اصول بازی جوان‌مردانه و همچنین تقویت روحیۀ نقادی و انتقادی سازنده از دستگاه‌های اجرایی ورزش کشور، تا حد زیادی نقش فرهنگ‌سازی خود را در زمینۀ لیگ برتر فوتبال کشور ایفا کنند. همچنین برگزاری نشست­ها و سمینارهای کمیتۀ رسانه‌ای با مدیران سازمان ورزش و جوانان و مدیران باشگاه‌های لیگ فوتبال و ارائۀ بازخوردهای سازنده به آن‌ها می‌تواند در این راه تا حد زیادی مثمر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Educational and Cultural role of Emerging media in Relation to the Iranian Football Premier League with a 360-Degree Approach

نویسنده [English]

  • majid keramati moghadam
PhD in Sports Management, Department of Physical Education, Islamic Azad University, Boroujerd Branch.
چکیده [English]

The purpose of this study was the educational and cultural role of emerging media in relation to the Iranian Football Premier League with a 360-degree approach. The method of field research is purpose-based development-applied. The statistical population included all football coaches, football managers, players, referees, journalists in football leagues and media communication experts, as well as the audience of the country's premier football league. The research sample consisted of 384 people (emphasizing the adequacy of the sample size determination formula of Cochran). The sampling method in this study was stratified random. Data collection tools included a researcher-made questionnaire evaluating the performance of emerging media in relation to the Premier Football League, consisting of 2 components (educational and cultural) and 15 items. The reliability of the instrument was confirmed using Cronbach's alpha. Data were analyzed using one-sample t-test. Based on the obtained results, educational and cultural media of emerging media in relation to the Iranian Football Premier League with a 360-degree approach was reported to be desirable (P = 0.0001). According to the results, it can be said that the emerging sports media can promote the culture and ethical principles in football within the country's sports system and also promote and encourage players in the league to observe the principles of fair play, as well as strengthen the critical spirit and Constructive criticism of the executive bodies of the country's sports, to a large extent, play their cultural-building role in relation to the country's football premier league. Also, holding meetings and seminars of the media committee with the managers of the Sports and Youth Organization and the managers of the football league clubs and providing constructive feedback to them can be very fruitful in this way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational nature
  • culture building
  • emerging media
  • 360 degree approach
  • football premier league
منابع و مأخذ
جعفری، سعید (1381). «ورزش رسانه‌ای». فصلنامه فرهنگ عمومی، شماره 30: 127ـ117.
حمیدپور، هاله و سیده ناهید شتاب بوشهری (1394). «نقش رسانه‌های جمعی در توسعه ورزش قهرمانی بانوان از دیدگاه اداره‌کل ورزش و جوانان استان خوزستان». فصلنامه مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، شماره 8: 60ـ48.
خالدیان، محمد، فردین مصطفایی، مهران صمدی و فرخ کیا (1392). «نقش رسانه‌های جمعی در توسعه ورزش». فصلنامه مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، شماره 2: 56-48.
دادگران، محمد (1388). مبانی ارتباطات جمعی. تهران: انتشارات فیروزه.
صیادی، علی، صدیقه حیدری‌نژاد و مهدی بزرگ امید (1395). «بررسی نقش چهارگانه رسانه‌ها در ترویج ورزش دانشجویی». فصلنامه مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، شماره 14: 29-21.
علوی، پرویز (1386). ارتباطات سیاسی (ارتباطات، توسعه و مشارکت سیاسی). تهران: علوم نوین.
فتحی‌نیا، محمد و عبدالرحمن علیزاده (1384). «خشونت­گرایی تماشاگران فوتبال و نقش رسانه‌ها در کنترل آن». فصلنامه سنجش و پژوهش، شماره 43ـ42: 105ـ81.
قاسمی، حمید (1394). «نقش تلویزیون در اخلاق‌مداری در فوتبال از دیدگاه بازیکنان لیگ برتر و دسته یک ایران». فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، شماره 81: 101-83.
قاسمی، حمید (1386). نقش رسانه‌های گروهی در توسعه ورزش کشور، رساله دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
کاتز، هلن (1395). رسانه. ترجمه نفیسه حقیقت جوان. تهران: نشر افکار.
کردی، محمدرضا (1386). بررسی نقش رسانه‌های گروهی و مطبوعات در ورزش ایران، طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
کوهن، آرتور (1378). تغییر نگرش و تأثیر اجتماعی. ترجمه علیرضا کلدی. تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
لیتل جان، استیفن (1384). نظریه ارتباطات. ترجمه مرتضی نوربخش و همکاران. تهران: نشر جنگل.
مازیاری، محمد و محمد سالاری (1396). «تأثیر جهت‌گیری انگیزشی خودمختاری و کنترلی بر وفاداری به تیم در بینندگان تلویزیونی رقابت‌های فوتبال». دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 43: 140-125.
میرآبادی، مصطفی، ملیحه گل‌زاده و احمد کریمی (1398). «ارزیابی نقش و عملکرد رسانه‌ها بر توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان شرقی». فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، شماره 34: 80-68.
هادی‌نژاد، فرهاد، محمد احمدی و مهدی قاسمی (1395). «طراحی الگوی ارزیابی عملکرد دانشجویان با رویکرد بازخورد 360 درجه. مورد مطالعه: ارزیابی عملکرد دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع)». فصلنامه مدیریت نظامی، شماره 63: 33ـ1.
هنری، حبیب، عبدالحمید احمدی و مهدی مرادی (1391). «بررسی عوامل مؤثر نقش‌های اطلاع‌رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزش و فرهنگ‌سازی رسانه‌های ورزشی در توسعۀ ورزش قهرمانی». فصلنامه مدیریت ورزشی، شماره 12: 145ـ127.
Abeza, G., O’Reilly, N., Séguin, B. & Nzindukiyimana, O. (2015). ‘Social media scholarship in sport management research: A critical review’. Journal of Sport Management29(6), 601-618.‏
Antunovic, D. & Whiteside, E. (2018). ‘Feminist sports media studies: State of the field’. In Feminist approaches to media theory and research (pp. 111-130): Springer.
Casero-Ripollés, A., Feenstra, R. A. & Tormey, S. (2016). ‘Old and new media logics in an electoral campaign: The case of Podemos and the two-way street mediatization of politics’. The international journal of press/politics, 21(3), 378-397.
Cooky, C., Messner, M. A. & Musto, M. (2015). ‘It’s dude time! A quarter century of excluding women’s sports in televised news and highlight shows’. Communication & Sport, 3(3), 261-287.
Lelliott, P., Williams, R., Mears, A., Andiappan, M., Owen, H. & Reading, P. (2008). ‘Questionnaires for 360-degree assessment of consultant psychiatrists: Development and psychometric properties’. British Journal of Psychiatry, 193, 156-160.
McCarthy, A. M. & Garavan, T. N. (2001). ‘360° feedback process: Performance, improvement and employee career development’. Journal of European Industrial Training, 25, 5-32.