دلالت‌های سیاست‌گذاری رسانه؛‌ مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی (نویسنده مسئول) simafaran@gmail.com

2 استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی akbar.nasrollahi@iauct.ac.ir

3 استادیار دانشکده معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) ak.khayami@isu.ac.ir

چکیده

بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان یکی از برجسته‌ترین اسناد راهبردی انقلاب اسلامی به موضوعات مهمی همچون علم و فناوری، اخلاق و معنویت، اقتصاد و تولید، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و ... پرداخته و علاوه بر ترسیم آرمان‌ها و تعیین اهداف، به الزامات و چالش‌ها نیز توجه داشته و به‌‌عنوان عصاره چهار دهه تجربه ارزشمند، نه فقط سرشت و سرگذشت انقلاب، بلکه سرنوشت و آرمان نهایی آن را تبیین نموده است. ازاین‌رو می‌تواند مبنای سیاست‌گذاری در عرصه‌های مختلف و به‌ویژه رسانه قرار گیرد. این پژوهش با هدف شناسایی خطوط راهنمای سیاست‌گذاری رسانه، با تمرکز بر بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی و به روش تحلیل مضمون انجام شده است. مضامین فراگیر در چهار گروه تعهد نگرشی، تعهد هنجاری، تعهد رفتاری و تعهد هیجانی قرار گرفته است. بر پایه این پژوهش، رسانه با متعهد دانستن خود به مفاد بیانیه و تأکید بر مضامینی همچون آرمان‌خواهی، ارزش‌مداری، تعالی‌جویی، خودباوری، عقلانیت، خلاقیت، هشیاری، امیدآفرینی، مطالبه و ... و ملاحظه آن در سیاست‌ها و به دنبال آن راهبردها و برنامه‌ها در مسیر تحقق بیانیه قرارگرفته و با توجه به کارکردهای متعدد و تأثیرات فراگیر خود، موجبات هم‌سویی تمامی نیروهای اجتماعی را فراهم خواهد ‌آورد. به‌ویژه آن‌که در متن بیانیه به‌صراحت بر جایگاه کلیدی و نقش مؤثر رسانه تأکید شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Media Policy Making Indications: Based on "the Second Phase of the Revolution" Statement

نویسندگان [English]

  • mostafa karimi 1
  • Akbar Nasrollahi Kasmani 2
  • Abdolkarim Khayami 3
1 Department of Social Communication Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran- simafaran@gmail.com (Corresponding Author)
2 Department of Social Communication Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran- akbar.nasrollahi@iauct.ac.ir
3 Member of the Faculty of Islamic Studies, Culture and Communication of Imam Sadiq University (AS)- ak.khayami@ISU.ac.ir
چکیده [English]

The Statement of “the Second Phase the Revolution”, as one of the most prominent strategic documents of the Islamic Revolution, deals with important issues such as science and technology, ethics and spirituality, economy and production, justice and fight against corruption, independence, etc. In addition to drawing ideals and setting goals, it has also paid attention to the requirements and challenges and, as an extract of four decades of valuable experience, has explicated not only the nature and history of the revolution but also its final destiny and ideal. Therefore, it can be considered as a basis for policy making in various fields, especially the media. This research has been conducted with the aim of identifying the guidelines of media policy, focusing on the Statement of the Second Phase the Islamic Revolution and through content analysis method. The extracted themes are categorized into four groups of attitudinal commitment, normative commitment, behavioral commitment and emotional commitment as comprehensive themes. Based on this research, by committing to the Statement and emphasizing themes such as idealism, value orientedness, excellence, honesty, moderation, creativity, care, etc. in policies and subsequent strategies and programs, the media will be on the way towards realization of the statement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media policy indication
  • Policy making guidelines
  • Media policy making
  • Media policy
  • The Second Phase of the Revolution Statement
منابع و مآخذ
روشندل اربطانی، طاهر (1394). «پژوهشی بنیادین در حوزه مفاهیم نظری سیاست‌گذاری رسانه‌ای». فصلنامه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. شماره 3: 504-481.
روشندل اربطانی، طاهر (1395). سیاست‌گذاری رسانه‌ای. چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
شیخ‌زاده، محمد؛ حسن عابدی جعفری و دیگران (1390). «شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی». فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی. شماره 10: 198-151.
عباس‌زاده، محمد (1391). تأملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی. فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، شماره 45: 34-19.
عظیمی آرانی، حسین (1393). مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران. چاپ پانزدهم، تهران: نشر نی.
علی‌اکبری، محمدجواد (1392). بررسی میزان تأثیرگذاری ارتباطات سیاسی. وب‌گاه دانشکده صداوسیمای قم.
معتمدنژاد، کاظم (1383). «یونسکو و سیاست‌گذاری ملی ارتباطات در کشورهای در حال توسعه». فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی. شماره 2: 38-5.
مک کوایل، دنیس (1388). درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی. ترجمۀ پرویز اجلالی، چاپ سوم، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه.
وردی‌نژاد، فریدون و شهلا بهرامی رشتیانی (1394). سیاست‌گذاری و مدیریت رسانه. چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.