شناسایی و تحلیل چارچوب سیاست‌گذاری فرهنگی جهت ایجاد تحول هویت فرهنگی جوانان استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران. dr.soleimani2020@gmail.com

2 استادیار گروه مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران (نویسنده مسئول). arsamet@gmail.com

3 دانشیار گروه مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران. ghaiyoomi@gmail.com

4 استاد گروه فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران. ekavousi@gmail.com

5 دانشیار گروه مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. alirashidpoor@gmail.com

10.22083/scsj.2023.376403.1077

چکیده

یکی از موضوع‌‌هایی که باید در همۀ جوامع به آن توجه شود، موضوع تقویت هویت فرهنگی است. تقویت هویت فرهنگی همبستگی اجتماعی در جامعه را تقویت می‌کند و علاوه بر آن انسجام اجتماعی و نشاط اجتماعی در جامعه را افزایش می‌دهد. از دیگر مزیت‌‌های تقویت هویت فرهنگی، جامعه‌پذیری مناسب افراد است. پژوهش پیش‌رو، در همین راستا به شناسایی و تحلیل سیاست‌گذاری فرهنگی به‌منظور تحول هویت فرهنگی جوانان استان ایلام پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، تلفیقی از نوع روش‌های کیفی و کمی است. در مرحله اول از روش کیفی تحلیل محتوا (قیاسی) جهت جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است، جامعۀ آماری در این مرحله حدوداً 80 منبع در حوزۀ هویت فرهنگی جوانان است که به‌صورت هدفمند انتخاب شده است. در ادامه، متون موردمطالعه قرار گرفته و پاراگراف‌های مرتبط با سؤالات پژوهش انتخاب گردیده است. سپس، برای تعیین ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های تحول هویت فرهنگی جوانان استان ایلام از فن دلفی استفاده شده است. در این پژوهش، تعداد 15 نفر از خبرگان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های تهران (تمام‌وقت و حق‌التدریس) در رشته‌های جامعه‌شناسی و مدیریت فرهنگی به‌عنوان نمونۀ آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع گلوله برفی برای تعیین روایی مرحلۀ کیفی در نظر گرفته شدند. در پایان مرحلۀ اول شناسایی ابعاد تحول هویت فرهنگی جوانان استان ایلام در شش بعد تقویت هویت محلی (بومی) جوانان، توجه به دیانت جوانان، شناسایی جغرافیای فرهنگی، تقویت زبان فارسی جوانان، توجه به حافظۀ فرهنگی جوانان و توجه به پوشاک جوانان ارائه شد. جامعۀ آماری پژوهش را جوانان استان ایلام تشکیل می‌دهند که مطابق اطلاعات سامانۀ استانداری حدوداً 300000 نفر هستند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 380 نفر برآورد شده و تجزیه‌وتحلیل آماری در دو سطح توصیفی با استفاده از شاخص‌های آماری (نظیر فراوانی، درصد و میانگین) و سطح استنباطی تحلیل عاملی تأییدی، با استفاده از Spss 22 وLisrel8.54 صورت گرفت. معناداری ضرایب و پارامترهای به‌دست‌آمده ابعاد تحول هویت فرهنگی جوانان استان ایلام، تقویت هویت محلی (بومی) جوانان، توجه به دیانت جوانان، شناسایی جغرافیای فرهنگی، تقویت زبان فارسی جوانان، توجه به حافظۀ فرهنگی جوانان و توجه به پوشاک جوانان نشان داد که تمامی ضرایب به‌دست‌آمده، معنادار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and analysis of the cultural policy framework to create the transformation of the cultural identity of the youth of Ilam province

نویسندگان [English]

  • taher soleimani 1
  • Alireza Samet 2
  • Abbasali Ghayoumi 3
  • Esmaeil Kavousi 4
  • Ali Rashidpour 5
1 PhD Student in Management of Cultural policy making of Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.(Corresponding Author).
2 Assistant Professor, Department Cultural Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Asociated Professor, Department of Cultural Management and Planning, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Professor, Department of Cultural Management and Planning, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
5 Asociated Professor, Department of Cultural Management and Planning, Esfehan Branch, Islamic Azad University, Esfehan, Iran.
چکیده [English]

One of the main issues that needs to be addressed in all societies is the strengthening of cultural identity. Strengthening the cultural identity strengthens the social solidarity of the society and also increases the social cohesion and social vitality of the society. Another benefit of strengthening cultural identity is the proper socialization of people. This study identified and analyzed the cultural policy to change the cultural identity of the youth of Ilam province. This research is practical in purpose and method, it is a combination of qualitative and quantitative methods. In the first stage, the qualitative content analysis method (comparison) was used for data collection, where the statistical basis is approximately 80 sources in the field of youth cultural identity, which were purposefully selected. Next, the texts were examined and passages relevant to the research questions were selected. Next, the Delphi technique was used to determine the dimensions, components and indicators of cultural identity change among the youth of Ilam province. This study considered 15 experts and lecturers (full-time and part-time) in the fields of sociology and cultural management in Tehran universities as a statistical sample using a purposeful snowball sampling method to determine the validity of the qualitative phase. At the end of the first stage, the determination of the dimensions of the cultural identity change of the youth of the province of Ilam was presented in the six dimensions of the strengthening of the local (indigenous) identity of the youth, taking into account the religion of the youth. young people, to find out cultural geography, to strengthen the Farsi language of young people, taking into account the cultural memory of young people and taking into account the clothes of young people. The core statistical population of the study is the youth of Ilam province, which is approximately 300,000 people according to the county system. The sample size was estimated to be 380 people based on the Cochran formula, and statistical analysis was performed at two descriptive levels using statistical measures (such as frequency, percentage and mean) and the inferential level of confirmatory factor analysis using Spss 22 and Lisrel 8.54. Significance of obtained coefficients and parameters of dimensions of change of cultural identity of young people in Ilam province, strengthening of local (native) identity of young people, consideration of youth religion, identification of cultural geography., strengthening the cultural geography of young people. Focusing on the Farsi language of young people, the cultural memory of young people and the clothes of young people, it showed that all the obtained coefficients are significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evoluution
  • cultural identity
  • local identity
  • youth
  • ilam province
منابع و مآخذ
 
آذر، اسماعیل (1393). «نقش شاعران در بحران هویت ملی». فصلنامه مطالعات میان فرهنگی.  شماره 24: 97-73.
آنتادیوپ، شیخ (1361). «هویت فرهنگی»، پیام یونسکو. شماره 149.
بابایی، غلامرضا (1382). فرهنگ علوم سیاسی. تهران: نشر آشیان.
ترکمان، احمد و شیما حبیبی (1397). «نقش مراکز فرهنگی در ارتقای هویت فرهنگی جامعه». کنفرانس ملی یافته‌های نوین در مهندسی عمران، محیط‌زیست و معماری، میانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه.
حاجیانی، ابراهیم (1388). «هویت ملی ایرانیان: مبانی و مؤلفه‌ها». پژوهش‌نامه هویت اجتماعی. شماره 49: 41-32.
حصارکی، محمدرضا (1399). «آموزش و ترویج زبان و ادبیات فارسی و نقش آن در حفظ و تقویت هویت فرهنگی»، الزامات آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس، مراکز زبان‌آموزی، دانشگاه‌ها و فضای مجازی، مشهد.                                                                              https://civilica.com/doc/1162389
خسروی، مریم؛ مهین یعقوبی و حمیدرضا چرخ انداز، (۱۳۹۸)، «بررسی شبکه‌های اجتماعی مجازی و تقویت هویت فرهنگی»، کنفرانس ملی ایده‌های نوین و پژوهش‌های کاربردی در علوم‌انسانی، رشت، سازمان بسیج مهندسی صنعتی استان گیلان.
روح‌الامینی، محمود (1379). زمینه فرهنگ‌شناسی، تهران: انتشارات عطار.
زمانی افشار، نیلوفر و وحدانه فولادی (1397)، «هویت‌بخشی به فرهنگ و پوشش در خانه مد و لباس با استفاده از معماری زمینه‌گرا»، کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، تبریز، دانشگاه  تبریز - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشگاه علمی کاربردی شهرداری تبریز.
ستاری، جلال (1380). هویت ملی و هویت فرهنگی: بیست مقاله در قلمروی تاریخ و فرهنگ، تهران: نشر مرکز.
سلیمی، حسین (1384). نظریه‌های گوناگون درباره جهانی‌شدن، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم‌انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
سنمار، مینا (1397). «رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی با تغییرات هویت فرهنگی دختران دبیرستانی ناحیه 2 اصفهان»، دومین کنفرانس دانش و فناوری روان‌شناسی، علوم تربیتی و جامعه‌شناسی ایران، تهران: مؤسسه برگزارکننده همایش‌های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان.
شریعت‌زاده، علی‌اصغر (۱۳۶۹). «پوشاک بارزترین نشانه فرهنگی»، مجله میراث فرهنگی،  شماره 1: 56-45.
عباسی ولی الله (1382). «بررسی اندیشه‌های بزرگان جامعه‌شناسی دین» معرفت، شماره 72: 62-48.
عبدالهی، محمود (1375). جامعه‌شناسی بحران هویت، نامه پژوهش،  شماره 2 و 3: 90-81.
فکوهی، ناصر (1384). در هزارتوهای نظم جهانی. تهران: نشر نی.
کاستلز، ایمانوئل (1380). عصر ارتباطات، اقتصاد جامعه و فرهنگ (ج 2): قدرت و هویت، ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران: طرح نو.
گیدنز، آنتونی (1385). پیامدهای مدرنیته. ترجمة محسن ثلاثی. تهران: نشر مرکز.
گیدنز، آنتونی و بردسال، کارن (1387). جامعه‌شناسی، با تجدیدنظر کامل و به‌روز شده. ترجمة حسن چاوشیان. تهران: نشر نی.
گیدنز، آنتونی (1391). تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید. ترجمة ناصر موفقیان. تهران: نشر نی.
محمدی، فاطمه و مهدی واحدی (۱۳۹۸). «تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر هویت فرهنگی کاربران ایرانی»، دومین کنفرانس بازیابی تعاملی اطلاعات، تهران - دانشگاه تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس با همکاری پردیس کیش دانشگاه تهران.
مدور، معصومه و سپیده انصافی مهربانی (۱۳۹7). «فرصت‌ها و چالش‌های شبکه‌های اجتماعی برای هویت فرهنگی دانش‌آموزان». نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم‌وتربیت ایران، سیستان و بلوچستان، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
منتظر قائم، محمدمهدی (1379). «رسانه‌های جمعی و هویت». فصلنامه مطالعات ملی. شماره 4: 270-241.
هابرماس، یورگن (1390). فرهنگ وزندگی روزمره 2. ترجمۀ مازیار اسلامی. انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
هونتزینگر، ژاک (1368). درآمدی بر روابط بین‌الملل. ترجمۀ عباس آگاهی. مشهد: آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی.
الهی، محبوبه (1389). «لباس به‌مثابه هویت»، فصلنامه مطالعات ملی. شماره 2: 30-3.
 
Asamu, F. (2014). “The Impact of Communication on Workers Performance in Selected Organisations in Lagos State, Nigeria". IOSR Journal of Humanities and Social Science, 19(8), pp. 75-82.
Bouymaj, Imane (2020), “Globalization’s Impact on Cultural Identity: Empirical study on 1st and 2nd Generation Immigrants”, Department of Marketing, Strategy and Operation, pp. 1–83.
Carrasco-Arroyo, S. (2006) Medir la cultura: Una tarea inacabada. Periférica Int. Revista para el análisis de la culturay el territorio, 7, 140–168.
Crang, M (1998). Cultural Geography, London: Routledge.
Eytan, A, Petschen. N. J, Fabry. M.G (2007). Bicultural Identity among Economical Migrants from Three South European Countries Living in Switzerland, Adaptation and Validation of a New Psychometric Instrument, BMC Psychiatry.
Kotlyarova, Victoria, Bermus, Alexander (2019), “Culture and national identity in the context of globalazation”, International Scientific Conference Social and Cultural Transformations in the Context of Modern Globalism, pp. 1760 – 1767.
Nel, D.F & Kroeze, J (2008). Information Technology as an Agent of Post Modernism, University of Pretoria.
Qiaobing, Wu, Ying, Ou, Jordan, Lucy (2020), “Mapping the Cultural Identities of Youths in Hong Kong from a Social Capital Perspective”, Social sciences, 9 (205), pp. 1 – 14.
Stenishcheva, Alisa (2021), “The relationship between the formation of the cultural identity of students and the level of education”, Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia, SHS Web of Conferences, pp. 1 – 5.
Taijun, J. & Hu, Y. (2015). National Identity in the Context of Globalization: A Structural Perspective. Social Sciences in China, 36(2), 110–126.
Theme, Call (2020), “Transformation: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age”, National Science Centre, Poland, pp. 1 – 6.
Thompson, J.B. (1999), Ideology and modern culture, Polity Press, Cambridge
Trung, Nguyen Sy, Van, Vu Hong (2020), “Vietnamese Cultural Identity in the Process of International Integration”, Journal of Advances in Education and Philosophy, Scholars Middle East Publishers, Dubai, United Arab Emirates, pp. 220 – 225.
Weber, Gunilla, Martensen, Malte (2021), “Transforming Organizational Culture amidst a Diverse Workforce: A Qualitative Study in the Service Industry”, IUBH Discussion Papers - Human Resources, pp 1–21.
Yan chao,Ivan (2020), State approaches towards managing ethnic diversity in myanmar and Malaysia:British legacies, postcolonial nationalism and contemporary issues,Asian Ethnicity,pp 8-14.dol:10.1080.
Young, Yun Kim (2007), “Ideology, Identity, and Intercultural Communication: An Analysis of Differing Academic Conceptions of Cultural Identity”, Journal of Intercultural Communication Research, Vol. 36, No. 3, pp. 237–253.