موانع اجرای خط‌مشی‌های رسانه‌ای در صداوسیما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما (نویسنده مسئول) shakerinejad@iribu.ac.ir

2 کارشناس ارشد مدیریت رسانه ma.mohajer66@gmail.com

3 دانشیار دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما salavatian@gmail.com

4 دکترای علوم ارتباطات reza.tvr@gmail.com

چکیده

خط‌مشی‌گذاری در واقع نوعی برنامه‌ریزی محتوایی است که برای تولید محتوای مؤثر در رسانه، حائز اهمیت است؛ اما گاهی آنچه در عمل شاهد آن هستیم فاصلۀ نه‌چندان کم، برنامه‌های تولید شده با تصورات افراد از اجرای خط‌مشی‌ها است. کشف چرایی این فاصله برای موفقیت خط‌مشی‌ها امری لازم و ضروری است. با توجه به جایگاه و نقش معاونت سیما در راهبری برنامه‌های تلویزیونی، هدف این پژوهش شناسایی موانعی است که اجرای موفق خط‌مشی‌های رسانه‌ای در معاونت سیمای جمهوری اسلامی ایران را با مشکل مواجه می‌کند. این پژوهش کاربردی به روش تحلیل مضمون طی 15 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان و صاحب‌نظران حوزۀ خط‌مشی‌گذاری رسانه انجام شده است. داده‌ها در سه مرحله توصیفی، تفسیری و یکپارچه‌سازی با استفاده از نرم‌افزار تحلیل داده‌های کیفی مکس کیـودا کدگذاری شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. موانع اجرای خط‌مشی‌های رسانه‌ای در معاونت سیما در چهار مرحله «تدوین»، «ابلاغ و اقناع»، «اجرا» و «نظارت و ارزشیابی» دسته‌بندی شدند. نتایج نشان داد ضعف در شناسایی مسئله، شکل‌گیری خط‌مشی، ضعف در اقناع مجریان، توزیع نامناسب خط‌مشی، مسائل مالی و انسانی، فقدان نظام ارزشیابی منسجم و نبود ضمانت اجرا از موانع اجرای خط‌مشی‌های رسانه‌ای در معاونت سیما است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Obstacles of Implementing Media Policies in IRIB

نویسندگان [English]

  • mohsen shakerinejad 1
  • marzieh ashari 2
  • siavash salavatian 3
  • reza farokhnejad 4
1 Assistant Professor, Faculty of Communication and Media, Sedavasima University (Corresponding Author) shakerinejad@iribu.ac.ir
2 Ma in media management. ma.mohajer66@gmail.com
3 Associate Professor of the Communication and Media Faculty of the University of Broadcasting. salavatian@gmail.com
4 PhD in Communication Sciences. reza.tvr@gmail.com
چکیده [English]

Purpose: Policy making is actually a type of content planning that is important for producing effective content in the media. But sometimes what we see in real is the large distance between the programs produced and ideas about the implementation of policies. Finding out this gap is necessary for the success of policies. Considering the position and role of the TV deputy in the management of television programs, the aim of this research is to identify the obstacles that hinder the successful implementation of media policies in this deputy of IRIB. Methodology: This applied research was conducted by thematic analysis method during 15 semi-structured interviews with experts and experts in the field of media policy making. The data has been coded and analyzed in three stages of description, interpretation and integration using the MAXQDA qualitative data analysis software. Findings and results: Obstacles to the implementation of media policies in the tv deputy were categorized in four stages: "compilation", "information and persuasion", "implementation" and "monitoring and evaluation". The results showed that weakness in problem identification, policy formation, weakness in persuading executives, inappropriate policy distribution, financial and human issues, lack of coherent evaluation system, and lack of implementation guarantee are the obstacles to the implementation of media policies in tv deputy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy
  • policy making
  • policy implementation
  • media
  • tv deputy
منابع و مأخذ
 پاکزاد، احمد و علی خواجه نائینی (1396). «ارزیابی سیاست‌گذاری رسانه‌ای در سازمان صداوسیما: مطالعه موردی سند چشم‌انداز افق رسانه». فصلنامه راهبرد. شماره 84:  196-175.
حاجی‌پور، ابراهیم؛ لطف‌اله فروزنده دهکردی، حسن دانایی‌فرد و علی‌اصغر فانی (1394). طراحی مدل آسیب‌شناسی اجرای خط‌مشی عمومی در ایران، رساله دکتری تخصصی (Ph. D). دانشگاه: تربیت مدرس. دانشکده مدیریت و اقتصاد، رشته مدیریت،‌ گرایش سیاست‌گذاری در بخش عمومی.
خاشعی، وحید (1391). «ارائه الگوی مطلوب تدوین سیاست‌های رسانه‌‌ای». فصلنامه رسانه. شماره 86: 66-29.
دانایی‌فرد، حسن؛ سیدمهدی الوانی و عادل آذر (1398). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات اشراقی، صفار.
دانایی‌فرد، حسن؛ عمادالدین ثقفی و اصغر مشبکی (1389). «اجـرای خط‌مشی عمـومی: بررسی نقش عقلانیت در مرحله تدوین خط‌مشی». مدرس علوم انسانی- پژوهش‌های مدیریت در ایران. شماره 4: 106-79.
دانایی‌فرد و محمدصادق تراب‌زاده جهرمی (1398). «روش ارزشیابی نظریه برنامه در ارزشیابی برنامه‌های اجتماعی». مطالعات مدیریت دولتی ایران. شماره 3: 121-97.
رجب‌بیگی، مجتبی (1387). «موانع دست‌یابی به اجرای کامل خط‌مشی‌های عمومی». فرایند مدیریت و توسعه. شماره 45 و 46: 84-73.
رنگریز، حسن؛ مهدی خیراندیش و سلیمه لطیفی جلیسه (1397). «بررسی موانع اجرای خط‌مشی‌های عمومی در سازمان‌های دولتی با استفاده از روش فراترکیب». فصلنامه سیاستگذاری عمومی. شماره 1: 142-127.
شاکری‌نژاد، محسن (1388). بررسی عفاف و حجاب در پربیننده‌ترین فیلم‌های سینمایی ایرانی پخش‌شده از شبکه‌های اول، دوم و سوم سیما در سال 1386، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه: صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
طالبی، سارا (۱۳۸۹). بررسی تطابق برنامه‌های نمایشی سیمای جمهوری اسلامی ایران با سیاست‌های رسمی سازمان، در امور خانواده از دیدگاه خبرگان و کارشناسان دینی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه: صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
لبافی، سمیه (1390). آسیب‌شناسی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاری در ﺳﺎزﻣﺎن صداوسیمای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه: تهران.
Anderson, J. E. (2014). Public Policymaking: An introduction. 7th ed. Boston, MA: Cengage.
Belin, M. Å., and Tillgren, P. (2013). Vision Zero. How a policy innovation is dashed by interest conflicts, but may prevail in the end. Scandinavian Journal of Public Administration, 16(3), 83-102.‏
Braun, V. and Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, pp. 77-101.
Brynard, P. (2005). Policy implementation: Lessons for service delivery. Journal of Public Administration, vol. 40, no. 4.1, pp. 649–664.
Calista, D. 1994. Policy Implementation, New York, Marcel Dekker Innc.
Dunn, w.n. 2018. Public Policy Analysis, Graduate School of Public and International Affairs University of Pittsburgh.
Funnell، S. C., & Rogers، P. J. (2011). Purposeful program theory: Effective use of theories of change and logic models (1st ed). San Francisco CA: Jossey-Bass.
Gottschalk, P. 1999. Implementation of formal plans: the case of information technology strategy. Long Range Planning, 32(3), 362-372.‏
Guba, E. G., and Y. S. Lincoln. (1985). Epistemological and Methodological Bases of Naturalistic Inquiry. Educational Communication and Technology Journal 30 (4), 233-252.
Hogwood, B.W. Gunn, L.A. 1993. Policy analysis for the real world. Oxford: Oxford University Press.
Makinde, T. (2005). Problem of policy implementation in developing nations: The Nigerian experience, Journal of Social Science, 11(1): 63-69.
May, P. J., and Winter, S. C. 2009. Politicians, managers, and street-level bureaucrats: Influences on policy implementation. Journal of Public Administration Research and Theory, 19(3), 453-476.
Nordtømme, M. E., Bjerkan, K. Y., and Sund, A. B. (2015). Barriers to urban freight policy implementation: The case of urban consolidation center in Oslo, Transport Policy, 44: 179–186.
Tummers, L. (2011). Explaining the willingness of public professionals to implement new policies: A policy alienation framework. International Review of Administrative Sciences, 77(3), 555-581.‏
Tummers, L. (2012). Policy alienation: Analyzing the experiences of public professionals with new policies. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam, Forthcoming.‏
Van Meter, D. S. and Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration and Society, 6(4), 445–488.