تحلیل توسعۀ نقش زنان در جهت ارتقای شغلی با تأکید بر سیاست‌گذاری فرهنگی در سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق

چکیده

یکی از معیارهای توسعه‌یافتگی جوامع در قرن 21 توسعۀ فرهنگی آن است که زیربنای سایر شاخه‌های‌ توسعه محسوب می‌شود. یکی از معیارهای توسعۀ فرهنگی اهمیت و ارزشی است که زنان در آن کشور دارا ‌هستند. هدف این مقاله تحلیل توسعۀ نقش زنان جهت ارتقای شغلی در سازمان تأمین اجتماعی شهر تهران است. جامعۀ آماری پژوهش مدیران و کارشناسان ارشد زن در حوزۀ مرتبط مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی است که به کمک روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و جدول کوکران، 140 نفر از مدیران و کارشناسان انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی ـ پیمایشی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته است که شامل سه متغیر و 25 پرسش است. یافته‌های‌ پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون نشان داد که بر مبنای سیاست‌گذاری فرهنگی توسعۀ نقش زنان جهت ارتقای سازمانی با تقویت سه متغیرِ نگرش‌های شخصی زنان، فرهنگ خانوادگی، و بهبود شرایط اجتماعی‌ تأیید می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Development of Women's Role to Forward Job Promotion with Emphasis on Cultural Policy Making in Governmental Organization

نویسنده [English]

  • somaye ghajari
Assistant professor, government Management group, Management Dpartment, Naragh Braqnch,Islamic Azad University
چکیده [English]

One of the criteria for  development of communities in 21century is cultural development that is considered as foundation for other branches of development. One of the criteria of cultural development is importance and value that women have in a country. The aim of current article is analysis of development of women's role for job promotion with emphasis on cultural Policy making in governmental organizations. The Statistical population of the research consist of female managers and senior experts in the  Social Security Organization in Tehran city that out of them based on Morgan Table, a sample of 140 was randomly selected. The methodology of research is descriptive-survey and data collect tools is Likert scale questionnaire comprising 3 factors and 25 items. The results of the research by using correlation and regression tests, indicated that development of women's role for job promotion with emphasis on cultural policy making approved by context reinforcement of three variables: women's personal attitudes, family culture, improving social conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job improvement
  • Personal Attitudes
  • Family Culture
  • Social condition
منابع و مأخذ
آبوت، پاملا و کلر والاس (1376). درآمدی بر جامعه­شناسی نگرش­های فمینیستی. ترجمۀ مریم خراسانی و حمید احمدی. تهران: نشر دنیای مادر.
اشتریان، کیومرث (1381). روش سیاست‌گذاری فرهنگی. تهران: نشر کتاب آشنا.
بیانیان، علی (1390). هویت اجتماعی زنان. تهران: نشر فدک.
پیشگاهی‌فرد، زهرا و امیر قدسی (1389). «نظریه‌های فرهنگی فمینیسم و دلالت‌های آن بر جامعه ایران». فصلنامه مجله پژوهش زنان. شماره 3: 132ـ109.
چایچی ملتشاهی، لادن (1388). بررسی موانع ارتقا شغلی زنان در شرکت مخابرات شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
خزائی، زینب (1390). عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر اشتغال زنان (شهر قائن). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور قائن.
رفعت جاه، مریم و سمیه قربانی (1390). «تأثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقای شغلی زنان». فصلنامه مجله زن در توسعه و سیاست. شماره 1: 146ـ117.
شاطری، پرستو (1390). «رویکردهای موجود درمورد نقش زنان در توسعه». بازیابی‌شده در:
pooyeshwhc.ir./paper/view/16311
ضرغامی‌فرد، مژگان و محمدرضا بهبودی (1393). «پدیده صخره شیشه‌ای: بررسی تجربه‌ها و چالش‌های زنان در پست‌های رهبری سازمان». فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره 2: 211ـ191.
قادرزاده، امید و فاطمه رضازاده (1398). «مطالعه تجربه زیسته و درک مشارکت زنان از مشارکت در نهادهای مدنی». فصلنامه جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی، شماره 6: 96ـ63.
کلمن، جان (1390). بنیادهای نظریه اجتماعی. ترجمۀ مریم مدنی. تهران: نشر مروارید.
گیدنز، آنتونی (1381). تجدد و تشخص جامعه و هویت شخص در عصر جدید. ترجمه ناصر موفقیان. تهران: نشر نی.
مردآور، محمد (1394). بررسی تأثیر ارتقای شغلی کارکنان بانک سپه شعب تهران بر انگیزه و کارایی آنان، پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلا‌می ‌واحد تهران مرکزی.
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی (1398). بازیابی‌شده در:
https://ssicenter.mcls.gov.ir/
نصیری، علی (1393). «موانع دستیابی زنان به پست‌های مدیریتی». فصلنامه پژوهش زنان، شماره 4: 85ـ81.
نظیری، مصطفی (1392). بررسی رابطه جنسیت و پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی با ارتقای شغلی کارکنان نمایندگی‌های ایران خودرو در شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد واحد گرمسار.
 
نعیمی، گیتا و علی نظری (1391). «بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعارض کار خانواده با عملکرد شغلی کارکنان مرد». فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، شماره 10: 72-57.
نیری، شهرزاد (1394). دنیای شیشه‌ای زنان دانشگاهی؛ واقعیتی نامشهود. همایش زن و مدیریت در آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد تهران جنوب، دوره 1، 5 اسفند 1394.
همایون، محمدعلی (1387). «درآمدی بر مفهوم و روش سیاست‌گذاری فرهنگی درس‌هایی برای سیاست‌گذاران». دوفصل‌نامه اندیشه مدیریت، شماره 2: 35ـ5.
یزد خواستی، بهجت و حسین علی میرزایی و لاله فتحی (1388). «مطالعه نگرش شاغلان سازمان‌های دولتی استان آذربایجان شرقی نسبت به تصدی پست‌های مدیریتی توسط زنان». فصلنامه پژوهش زنان، شماره 2: 130ـ113.
Bruckmuller, S., Ryan, M. & Rink, F. (2014). ‘Beyond the Glass Ceiling: The Glass Cliff and Its Lessons For Organizational Policy’. Social Issues and Policy Review, 8(1), 202–232.
Brush, C. G. & Hisrich, R. D. (2002). ‘Women-owned businesses: An exploratory study comparing factors affecting performance’. Research Institute for Small & Emerging Business (Rise), Working Paper 00-02, Washington DC.
Kattara, H. (2011). ‘Career challenges for female managers in Egyptian hotels’. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 17(3), 238-251.
Mainzer, K.L., Baltxley, P. & Heslin, K. (1990). ‘Everybody Can Create Everybody Can Service’. Educational Leadership, 6(8), 5-8.
Roos-smith, A. & Huppatz, k. (2010). ‘Management, Women and Gender Capital’. Gender Work and Organization, 5(17), 34-36.