اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم‌انداز:

  • ضرورت‌ اتخاذ رویکرد علمی در سیاست‌گذاری فرهنگی
  • فاصله قابل توجه نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری فرهنگی کشور از مبانی و روش‌های سیاست‌پژوهی
  • عدم تعامل، ارتباط و تأثیرگذاری متقابل دستگاه‌های اجرائی فرهنگی کشور با خبرگان، اطاق‌فکرها، اندیشکده‌ها و دانشگاه‌های فعال در عرصه مطالعات فرهنگی
  • عدم توجه کافی محققان مطالعات فرهنگی به عرصه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی کشور و مسأله‌محور کردن پژوهش‌های فرهنگی
  • ضرورت بکارگیری روش‌های سیاست‌پژوهی در پژوهش‌ها و مطالعات فرهنگی و تسریع حرکت به سمت سیاست‌گذاری شواهد محور (Evidence Based)