دانشگاه و همبستگی ملی؛ تحول مفهوم فردی شهروندی به رویکرد اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه دروس عمومی و معارف اسلامی دانشگاه هنر اصفهان. اصفهان. ایران. mattarzadeh1@gmail.com

چکیده

تحقق مفهوم شهروندی در التزام به رعایت حقوق یکدیگر در تعامل اجتماعی، زمینۀ ایجاد همبستگی ملی را فراهم می‌سازد. بی‌تردید سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر در حوزه «عقلانیـت فرهنگی» به معنای توانایی‌های کلامی و زبانی در تسهیل ارتباط مفاهمه‌ای، می‌تواند در نیل به این مهم مؤثر واقع شود. به‌طورکلی نهاد آموزش (آموزش‌وپرورش و آموزش عالی) هر جامعه‌ای نه از طریق صِرف آموزه‌های نظری، بلکه از رهگذر «جامعه‌پذیری عمومی، ادغام و سازگاری اجتماعی»، آحاد جامعه را با گذر از مفهوم تنگ منفعت‌گرایی فردی و گشودن افق‌های مصالح عمومی، با مفهوم بلند شهروندی اجتماعی آشنا می‌سازد. این نوشتار با مفروض دانستن نقش دانشگاه در ایجاد احساس همبستگی عمومی، بر آن است تا با استفاده از شیوه مطالعه کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی، چگونگی تحقق و برآمدن مفهوم شهروند اجتماعی از رهگذر کارکرد این نهاد آموزش عالی را مورد بررسی قرار دهد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد دانشگاه در تمهید زمینه‌های ساختاری و ذهنی لازم بـرای رشـد «عقلانیـت فرهنگی» از رهگذر تقویت دغدغه «منش اخلاقی» به موازات پیگیری دغدغه «دانایی- مهارت» و درنتیجه ایجاد حس همبستگی ملی، در تبدیل فرهنگ شهروندی به رویکردی اجتماعی، نقش برجسته‌ای ایفا می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

University and national solidarity; Transformation of the individual concept of citizenship to a social approach

نویسنده [English]

  • Mojtaba Attarzadeh
Associate Professor, Department of General Studies and Islamic Studies, Isfahan University of Arts. Esfahan. Iran. mattarzadeh1@gmail.com
چکیده [English]

The realization of the concept of citizenship in the commitment to respect each other's rights in social interaction provides the basis for creating national solidarity. Undoubtedly, investing as much as possible in the field of "cultural rationality" in the sense of verbal and linguistic abilities to facilitate understanding communication can be effective in achieving this goal. In general, the institution of education (education and higher education) of any society is not only through theoretical teachings, but through "general sociability, integration and social adaptation" of society members by going beyond the narrow concept of individual utilitarianism and opening the horizons of public interests, through the high concept of citizenship. It makes social acquaintances. By assuming the role of the university in creating a sense of public solidarity, this article tries to investigate how the concept of social citizen is realized and emerged through the functioning of this institution of higher education by using the method of library study and using the descriptive-analytical method. The findings of this research show that the university, in preparing the necessary structural and mental grounds for the growth of "cultural rationality" by strengthening the concern of "ethical character" in parallel with the pursuit of the concern of "knowledge-skills" and as a result, creating a sense of national solidarity, in transforming citizenship culture into a social approach, plays a prominent role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizenship
  • university
  • national convergence
  • cultural exchange
  • socialization
منابع و مأخذ
بیرو، آلن (1370). فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمة باقر ساروخانی. تهران: کیهان.
 پیران، پرویز (1384). «فقر و جنبش‌های اجتماعی در ایران». فصلنامه رفاه اجتماعی، سال 5. شماره 18: 37-9.
توسلی، غلام عباس و سیدمحمود نجاتی حسینی (1382). «واقعیت اجتمـاعی شـهروندی در ایران». جامعه شناسی ایران، سال 5. شماره 2:‌ 62-32.
 چلبی، مسعود (1372). «وفاق اجتماعی». نامة علوم، اجتماعی. سال 2. شماره 3: 61-43.
چلبی، مسعود (1375). جامعه شناسی نظم: تشریح و تحلیل نظم اجتماعی .تهران: نشر نی.
 خسروی، علیرضا (1390). «نقش دانشگاه در همبستگی ملی از منظر امام خمینی (ره)». فصلنامه مطالعات ملی.  سال 12. شماره 1: 76-53.
خواجه‌پور، علیرضا (1386). «بنای فکری». روزنامه همشهری. 5 اسفند.
زنجانی‌زاده، هما (1381).« مشارکت سیاسی زنان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، چالش‌های نوین». فـصلنامة علوم اجتماعی. سال 11. شماره 19: 72-56.
شولتز، دوان پی؛ و شولتز، سیدنی ال (1387).  نظریه های شخصیت. ترجمـة یحیـی سـیدمحمدی. ویراسـت هشتم. تهران: ویرایش.
شیانی، ملیحه (1381). «شهروندی و رفاه اجتماعی». فصلنامه رفاه اجتماعی. سال 1. شماره 4. 24-9.
عاملی، سعیدرضا و نجمه محمدخانی (1387). «ارتباطات بین فرهنگی و گفتمان حقوقی، آموزشی و رسانه ایرانی». فصلنامه تحقیقات فرهنگی. سال 1. شماره 4: 78-41. 
 عباسی، حسن ‌(1386). «مقدمه‌ای بر مهندسی فرهنگی». نشریه‌ آیینه هنر. سال 2. شماره 19.  
فالکس، کیت (1381).  شهروندی. ترجمۀ محمد تقی دلفروز. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
فراستخواه، مقصود (1395). مسئولیت اجتماعی علم، مسألۀ آپاراتوس و مکان سوم. سخنرانی در نخستین مجمع اتحادیه انجمن‌های علمی علوم اجتماعی دانشگاه‌های سراسر کشور. دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، تالار ابن‌خلدون، اردیبهشت.
فکوهی، ناصر (1388). «تقویت اخلاق شهروندی (راهی برای گذار به مردم سالاری مشارکتی)». مجله مطالعات اجتماعی ایران (ویژه‌نامه شهر و شهروندی، انجمن جامعه‌شناسی ایران). سال 3. شماره 2: 22-7.
کاظمی، علی‌اصغر (1377). بحران جامعه مدرن. تهران: دفترنشرفرهنگ اسلامی.
کیویستو، پیتر (1378). اندیشه‌های بنیادی در جامعه‌شناسی. ترجمۀ منوچهر صبوری. تهران: نشر نی.
کار، هالت (1356). جامعة نو. ترجمة محسن ثلاثی. تهران: امیرکبیر.
گیدنز، آنتونی (1381) جامعه‌شناسی. ترجمۀ منوچهر صبوری. چاپ هفتم.تهران: نشرنی.
 لنسکس، هارد و جین لنسکی (1369). سیر جوامع بشری. ترجمة ناصر موفقیان. تهران: سازمان انتـشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
محمدی اصل، عباس (1387). جامعه شناسی تالکوت پارسونز. تهران: نشر علم.
منوچهری، عباس و سیدمحمود نجاتی حسینی (1385). «درآمدی بر نظریه شهروند گفت‌وگویی در فلسفه سیاسی هابرماس». نامه علوم اجتماعی. 15(19).
 موسوی، صدرالدین و مسعود درودی (1391). «تربیت شهروندی دانشجو در بستر تعامل خانواده و دانشگاه». مهندسی فرهنگی. سال 7. شماره‌ 73 و 74: 118-99.
 نجاتی حسینی، محمود (1380). بررسی جایگاه مفهوم شهروندی در قانون شهرداری. تهران: سازمان شهرداری‌های کشور .
 یمنی دوزی سرخابی، محمد (1397). برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی (رویکردی کاهنده، موقعیتی پیچیده). تهران: انتشارات سمت.
Barbalet J M .(1998). Citizenship, University of Minnesota press.
Bowen, H.R. (2017). Investment in Learning; The Individual and Social Value of American Higher Education, San Francisco, California: Jossey-Bass.
Bourdieu, P. & Passeron, J.C. (1996). Reproduction in education, society and culture, Beverly hills, CA: sage.
Ezmerli, Sonja. (2010) .Social Capital and Norms of Citizenship: an Ambiguous Relationship?, American Behavioral Scientist, No. 53, London: Sage.
Giddens, A. (1990).The Consequences of Modernity.Cambridge:Polity Press.
Hazelkorn, E. (2017). Civic universities and engaged citizens: What is the role of higher education in the age of populism? Centre for Global Higher Education, Higher Education Policy Research Unit.
Hyman, H.H and Wright, C.R .(1979); Education,s Lasting influence on values, Chicago: The Uneversity of Chicago Press
Lemning, O.T.; Munday, L.M.; Johonson, O.B., and Vender Well, A.R. (1974). The many faces of college success and their nonintellective correlates, The published literature through the decade of the sixties. Monograph No.15. American College TestingPublications. Lowa City
Katzian, P. (2009). Norms of Citizenship (Their Patterns, Determinants, and effects in a cross-national perspective), University of Darmstadt, Institute of Political Science
Puesy, Michael. (1987). Juergen Habermas, London and New York: Ellis Horwood Limited
and Tavistocle Publications
Randall, Vicky and Rabin Teobald. (1990). Political Change and Underdevelopment, Millan:
Hong Kong, Mac.
Rego Armenio(2003(. Citizenship behaviors of University Teachers. Higher Education and SAGE publication .4(1).
Sheling, S.D (2010) .Cultural Institutions and Political Participation: The Role  of Social Interaction in Explaining Political Participation. Political Research Quarterly, (December), 56(4)
Turner, B.S. (1990). Outline of a Theory of Citizenship. Sociology. 24(2)
Nash Kate, (2009), Between Citizenship and Human Rights, Sociology. 43( 6)