فراترکیب تدوین و طراحی مدل جدید عوامل موثر بر سلامت اجتماعی ایرانیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 استادیار علوم سیاسی-توسعه، گروه علوم سیاسی ، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

10.22083/scsj.2023.381872.1084

چکیده

مفهوم سلامت اجتماعی ابعاد جسمی، روانی، و اجتماعی سلامت را در بر می گیرد. هدف این پژوهش طراحی مدل جدید عوامل موثر بر سلامت اجتماعی ایرانیان از طریق مطالعه و جمع بندی پژوهش‌های انجام شده در زمینه سلامت اجتماعی با رویکرد فراترکیب است. روش پژوهش حاضر کیفی است است و جامعه آماری این پژوهش را مقالات علمی و پژوهشی انجام شده در ایران با موضوع سلامت اجتماعی شهروندان از سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۴۰۰ تشکیل داده است. در کل تعداد 32 مقاله پژوهشی یافت شده؛ که در نهایت پس از بررسی و پالایش‌های مختلف 18 مقاله برای بررسی نهایی انتخاب؛ و در ۵ بعد سازماندهی گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد ابعاد ۵ گانه سلامت اجتماعی شهروندان به لحاظ بیشترین قلمرو به ابعاد انسجام اجتماعی، یکپارچگی اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، و انطباق اجتماعی اختصاص دارد؛ که هر کدام دارای زیرمجموعه های متعددی است. نتایج تحقیق نشان می دهد سلامت اجتماعی و عوامل موثر بر آن نیاز به توجه بیشتری دارند؛ و آشنایی با معنا و مفهوم سلامت اجتماعی، ابعاد آن و کشف راهبردهای ارتقا سلامت اجتماعی لازمه هر تلاش در دستیابی به سلامت اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-Synthesis of Compiling and Designing a New Model of Factors Affecting the Social Health of Iranians

نویسندگان [English]

  • Mohsen Niazi 1
  • Akbar Zolfaghari 2
  • Shokoufeh Abshirin 3
  • Elham Rezaei 3
1 Professor of Social Sciences, Faculty of Humanities, Kashan University, Kashan, Iran
2 Assistant Professor of Political Science-Development, Department of Political Science, Faculty of Law and Social Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran
3 Master's Student in Social Science Research, Kashan University, Kashan, Iran
چکیده [English]


The concept of social health examines the physical, mental, and social dimensions of health. The purpose of this research is to design a new model of factors affecting the social health of Iranians through the study and  summarization of research conducted in the field of social health with a meta-synthesis approach. The present research method is qualitative, and the statistical population of this research is made up of scientific and research articles conducted in Iran on the topic of social health of citizens from 1390 to the end of 1400. A total of 32 research articles were found; finally, after reviewing and refining various 18 articles for final review; and it was organized in 5 dimensions. The findings of the research show that the 5 dimensions of social health of citizens are mostly devoted to the dimensions of social cohesion, social integration, social prosperity, social participation, and social adaptation; each of which has several subcategories. The results of the research show that social health and the factors affecting it need more attention; and getting familiar with the meaning and concept of social health, its dimensions and discovering strategies to improve social health is necessary for every effort to achieve social health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Health
  • Mental Health
  • Social Prosperity
  • Social Participation
  • Community Development