نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی ـ سیاستگذاری فرهنگی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (نویسنده مسئول). fardinmansori@gmail.com

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، تهران، ایران. h-ghanimati@sbu.ac.ir

3 مربی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. msaedeyan@yahoo.com

چکیده

تقویت آئین‌ها و مناسبت‌های مذهبی، اجتماعی و ملی و انتقال آنها از نسلی به نسل دیگر رسالتی است که بر دوش مسئولان سازمان‌ها و نهادهای رسمی و غیررسمی (خانواده) جامعه گذاشته شده است. با توجه به گستردگی ابعاد جوامع و تنوع مشاغل، تخصص و در نتیجه گوناگونی نگرش‌ها، ساماندهی و اجرای مطلوب آئین‌ها و مراسم که جزء مهم‌ترین ابزارهای فرهنگی هستند، از رویکردهای گوناگونی متأثر می‌شود که گاه کارکردها و اثرگذاری‌های فرهنگی را مخدوش می‌سازد. لذا سازمان‌ها و نهادهای متولی همچون شهرداری‌ها، صداوسیما، مطبوعات، مسئولان انتظامی، وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و ... در این زمینه مسئولیت عمدۀ اطلاع‌رسانی، جلب مشارکت ارادی همراه با مداخله نسبی را به عهده دارند. در این مطالعه کوشش شده است تا یک پژوهش کاربردی جهت اجرای مناسب آئین­ها و مراسم‌ها ارایه گردد. به همین منظور در بررسی پیش‌رو ضمن مرور ادبیات مرتبط، اقدام به طراحی یک چارچوب نظری و سپس ارائه فرضیات و در نهایت آزمون تجربی آنها گردید. جامعۀ آماری پژوهش پیش‌رو شامل جوانان 15 تا 29 ساله مقیم مناطق 22 گانه تهران و حجم نمونه برابر با 400 نفر از این افراد بود که بر اساس شیوه­های نمونه­گیری انتخاب گردیده­اند. نتایج نهایی رگرسیون چند متغیره برای تاثیر مشترک متغیرهای مستقل بر بهبود اجرای آئین‌ها نشان داده است که مجموع متغیرهای مستقل مورد استفاده این پژوهش تنها توانسته در حدود 19 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند و مابقی تغییرات ناشی از متغیرهای دیگری خواهد بود که در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. همچنین این نتایج نیز نقش پراهمیت جامعه‌پذیری را در بهبود اجرای آئین‌ها نسبت به سایر متغیرها برجسته‌تر نمایان ساخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the fundamental improvement and evolution methods in the implementation of official occasions (religious, social, national)

نویسندگان [English]

 • fardin mansouri 1
 • hasan ghanimati 2
 • morteza saedian 3

1 Ph.D. in Cultural Policy-Making, Kharazmi University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) fardinmansouri@gmail.com.

2 Assistant Professor of Management Department of Islamic Azad University. West Tehran branch, Tehran, Iran. h-ghanimati@sbu.ac.ir.

3 Instructor, Department of Social Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran msaedeyan@yahoo.com.

چکیده [English]

 
Strengthening religious, social, and national rituals and occasions and transferring them from one generation to another is a mission placed on the shoulders of the authorities of the society's official and unofficial organizations and institutions (family). Considering the wide dimensions of societies and diversity of occupations, expertise and as a result diversity of attitudes, the proper organization and implementation of rituals and ceremonies which are part of the most important cultural tools, are affected by various approaches which sometimes distort the functions and cultural effects. Therefore organizations and institutions in charge such as municipalities, radio and television, press, police officials, the ministry of culture and Islamic guidance, and the ministry of education, as well as the ministry of cultural heritage, handicrafts, and tourism are responsible for providing information and attracting voluntary participation with relative intervention in this field. In the present study, an effort has been made to provide practical research for the proper implementation of rituals and ceremonies. For this purpose, in the present study, while reviewing the related literature, a theoretical framework was designed, then hypotheses were presented and tested experimentally. The statistical population of this research included young people aged 15 to 29 living in 22 districts of Tehran. The sample size was equal to 400 of these people selected based on sampling methods. The final results of multivariable regression for the joint effect of independent variables on improving the implementation of rituals have shown that the total of independent variables used in this research could only explain about 19 percent of the changes in the dependent variable and the rest of the changes will be caused by other variables that have not been investigated in this research. Also, these results have highlighted the importance of socialization in improving the implementation of rituals more prominently than other variables.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Evolution
 • implementation
 • official
 • religious
 • social
 • national occasions
 • identity
 • solidarity
 • منابع و مأخذ

  بیرو، آلن (1367). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمۀ باقر ساروخانی، چاپ اول، تهران: مؤسسه کیهان.

  دورکیم، امیل (1384). صوربنیانی حیات دینی، ترجمۀ باقرپرهام، تهران: مرکز.

  رجب‌زاده، احمد و محمد فاضلی (1380). «بررسی جوانبی از حیات دینی در 28 مرکز استان کشور»، نمایه پژوهش، شماره 20: 101-83.

  سلیمی، علی و محمد داوری (1381). جامعه‌شناسی کجروی، تهران: حوزه و دانشگاه.

  شفیعی، زهرا (1398). «بررسی نقش مراسم و آیین‌های معنوی و مذهبی در رونق گردشگری مذهبی (محرم) مورد مطالعه: (مراسم نخل گردانی در استانزد)»، جغرافیا و روابط انسانی،  شماره 4: 147-112.

  صدیق سروستانی، رحمت‌اللّـه (1383). آسیب‌شناسی اجتماعی، واحد آموزش جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران شاخه علوم اجتماعی، تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.

  غیاثوند، احمد (1380). «جامعه‌پذیری تعهد دینی در بین جوانان»، نمایه پژوهش، شماره 20: 192-177.

  کوهن، پرسای اس (1381). نظریه اجتماعی نوین، ترجمۀ یوسف نراقی، تهران: شرکت سهامی انتشار.

  گیدنز، آنتونی (1381). جامعه‌شناسی، ترجمۀ منوچهر صبوری، چاپ هفتم، تهران: نی.

  میرسندسی، محمد (1388). مطالعه میزان وانواع دینداری، رساله دکترای جامعه‌شناسی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

   

  • Collins, Randall (2003). Emotional Energy and the transient emotions, Chapter 3 in interaction ritual chains. New York: Princeton University Press.
  • Dumazedier, joffer (1987). Toward a society of leisure, New York: Routledge.
  • Fararo, Thomas & Dreian, Patrick (1998). The theory of solidarity: A genda of problems, Chapter 1 in Patrick Dreian and Thomas J. Fararo (Eds) the problem of solidarity: Theories and models. Gordon and Breach.
  • Forbish, Todd (2004). Ritual as Communication, in Encyclopedia of Religious Rites, Rituals, and Festivals, Edited by Frank A Salamone, London & New York: Routledge.