تحلیل ساختار مسائل فیلم‌ها با تاکید بر توابع تعلیقی آنها (مطالعه موردی: چهلمین جشنواره فیلم فجر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (نویسنده مسئول) v.mohammadi94@chmail.ir

2 استاد گروه رادیو و تلویزیون دانشکده تولید، دانشگاه صداوسیما khojasteh-h@iribu.ac.ir

چکیده

تفاوت اصلی موضوع با مسئله این است که موضوع در مقام ارائة شاکله و دامنة اصلی متن است و مسئله ناظر به گرة اصلی و محل اصطکاک و شاهراه توجه است. بنابراین زمانی که نظام ­مسائل فیلم‌های جشنواره بررسی می‌شود، به نطفه و ایدة اصلی فیلم - که سبب شکل‌گیری دامنة موضوعی آن شده است - پرداخته می‌شود. فیلم‌های چهلمین جشنوارة فیلم فجر به‌عنوان محمل بررسی این مقاله، با مشاهدة مستقیم تمام فیلم‌ها در ایام جشنواره (12-22 بهمن 1400) ارزیابی شد و به روش تحلیل توصیفی بیان شده است. سه وجه بررسی فیلم‌ها عبارت است از: فضاسازی و نقطة ارتباط‌گیری فیلم، تعلیق و مسئلة فیلم، نتیجه و القای فیلم که وجه مسئله و تعلیق به‌شکل ویژه­ای مطرح شده است. تعلیق ماهیت اصلی مسئله است و هر چالشی ابتدا در مقام تعلیق فکری ظاهر می‌شود که نشانة آن گمشدگی و ابهام است؛ سپس به اعتبار فعلیت، در تعلیق توجیهی خود را نشان می‌دهد و نشانة آن توازن و عزم جدی نداشتن در انجام درست امور است و سپس در مقام رفتار، به‌صورت تعلیق عملیاتی جلوه می‌کند و نشانة آن سستی، تنبلی و بی‌حرکتی در رفتار است. توابع تعلیقی، بیانگر شیوة مواجه شدن یک پدیده با این سازوکار است. هر فیلمی دارای یک مسئله بنیادین است که نطفة شکل‌گیری همان فیلم خواهد بود. برآورد مسئله­های تمام فیلم‌های این جشنواره، با عنوان نظام مسائل با تأکید بر هویت مسئله و همچنین فرایند مواجهه با آن مسئله و روش حل آن با عنوان توابع تعلیقی صورت گرفته است. چون تصویر و فیلم، شمایل آیندة جامعه را بر روان مخاطب القا می‌کند، بررسی مسائل آن، جهت‌گیری و آداب اجتماعی فردای جامعه را روشن می‌سازد. از این منظر شناخت مسائل فیلم‌های جشنواره، به شناخت بهتر مسائل فردای جامعه منجر خواهد شد. با ارزیابی فیلم‌های جشنواره، این نتیجه حاصل شد: بیشتر مسائل فیلم‌ها در دسته­بندی کلی یا دارای وجه خیالی منفکی از جامعه قرار دارد و با مسائل مردم جامعه سنخیتی پیدا نمی‌کند؛ یا آدرس نادرستی از آرمان‌ها و مشکلات جامعه ارائه می‌دهد که وجه مصلحانه ندارد و مخاطب را به شکل‌گیری و سوق به مسائل مطرح شده دعوت می‌کند؛ یا گزاره‌های مسئله­محور درستی بیان می‌کند، اما فضاسازی و القای مناسبی برای ارتباط و اشتیاق مخاطب برقرار نکرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

System Analysis of Film Issues with Emphasis on its Suspension Functions (Case study: Films of the 40th Fajr film Festival in 1400)

نویسندگان [English]

  • vahid mohammadi 1
  • Hasan Khojasteh Bagherzadeh, 2
1 Ph.D. Student of Media Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch (Corresponding Author) v.mohammadi94@chmail.ir
2 Hasan Khojasteh Bagherzadeh, Professor, Radio and Television Group, Production Faculty, I.R.I.B University. khojasteh-h@iribu.ac.ir
چکیده [English]

The films of the 40th Fajr Film Festival have been considered as the subject of this article, which has been evaluated by direct observation of all films participated in the festival (February 1-11, 1400) and has been expressed by descriptive analysis. The three aspects of reviewing films are the atmosphere and the point of connection of the film, the suspension and problem of the film, the result and the induction of the film. This article has specifically addressed the aspect of problem and suspension. Considering that the image and the film inspire the image of the future of the society on the psyche of the audience, examining its issues, orientation and social etiquette will clarify the future of the society.‌ ‌ From this perspective, understanding the issues of the films present in the festival will lead to a better understanding of the issues of tomorrow's society. Evaluating the films of the festival, it is concluded that most of the issues of the films are in a general category or have a separate imaginary aspect of society that does not correspond to the issues of the people of the society. It provides an incorrect address of the ideals and problems of society and invites the audience to form and lead them to the raised issues, or expresses the correct problem- oriented statements. But has not established proper space creating and induction for communication and desire of the audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The 40th Fajr film Festival
  • Problem
  • System of issues
  • Suspension functions
منابع و مآخذ
شاه‌حسینی، مجید (1399). سلسله نشست‌های نقد فیلم، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.
قراخانی، جعفر (1386). نقشه‌برداری مهندسی، انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین.
فراستی، مسعود (1397). لذت نقد: نقدها، ضد یادداشت‌ها و مقالات. نشر: ساقی.
امیری، حمیدرضا (1390). تابع (مفهوم، انواع و خواص)، نشر: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
اخوت، احمدرضا و مریم قاسمی (1392). تدبر؛ چرایی، چیستی و چگونگی. انتشارات قرآن و اهل‌بیت علیهم‌السلام.
عباسیان، محمدرضا (1400). مرور40 دوره جشنواره فیلم فجر، نشر: ایران گرافیک
ساسانی، فرهاد (1384). رویکردهای نقد فیلم، نشر: سوره مهر.
      لوئیس، جانتی (1399). شناخت سینما، ترجمۀ ایرج کریمی، نشر: بیدگل.
سایت جشنواره فیلم فجر:   https://www.fajrfilmfestival.com
 
Elsaesser,Thomas. Hagener, Malte (2009). Film Theory:An Introduction through the Senses. Routledge.
Freudenthal, H. (1991). Revisiting mathematics education. China Lectures. Dordrecht: Kluwer  Academic Publishers.
Hing,Cindy.Wong,Yuk(2011).Film Festivals: Culture, People, and Power on the Global Screen. Rutgers University Press.
Monaco,james (2000). How to Read a Film: The World of Movies, Media, Multimedia: Language, Oxford University Press.
Valck ,Marijke.  Kredell, Brendan. Loist, Skadi (2016) Film Festivals: History, Theory, Method, Practice. Routledge.