نگاهی جامعه‌شناختی به سیر تحولات روابط با جنس مخالف در گذار از سنت به مدرنیته با تأکید بر قبح‌زدایی در مفاهیم عرفی و جرم‌شناسی اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، ایران، سمنان.

چکیده

در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که ورود مفاهیم جدید نوعی چگونه موجب قبح‌زدایی از روابط با جنس مخالف در گذار از سنت به مدرنیته در ایران شده است. روابط با جنس مخالف همیشه به‌عنوان یکی از مسائل همیشگی قرین و همزاد نوع بشر بوده است که در شرایط و زمان‌های مختلف سیر تطورات خاصی را تجربه کرده است؛ ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. ازجملۀ این تطورات و تغییرات می‌توان به گذار این مدل رابطه از سنت به مدرنیته اشاره کرد که تحت تأثیر عواملی همچون تغییرات اجتماعی، شکاف نسلی، گذر از نظام پدرسالاری به فرزندسالاری و در نهایت پروسۀ جهانی‌شدن با آمدن واژگان بیگانه به فرهنگ ایرانی (چون رِل‌زدن، شوگر ددی، شوگر مامایی و امثالهم) تا حدودی موجب قبح‌زدایی از این روابط شده است. قطعاً چنین تحولاتی مغایر با فرهنگ ایرانی است و از منظر آموزه‌های جرم‌شناسی اسلامی، چنین روابطی صرفاً در قالب شرع و قانون پذیرفتنی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A sociological look at the evolution of relationships with the opposite sex In the transition from tradition to modernity with emphasis on defamation in customary concepts and Islamic criminology

نویسنده [English]

  • mohammad reza mousavifard
Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Semnan Branch, Iran, Semnan.
چکیده [English]

In this study, we seek to answer the question of how the introduction of new concepts has led to the desecration of relations with the opposite sex in the transition from tradition to modernity in Iran. Relationships with the opposite sex have always been one of the constant issues of human beings who have experienced certain developments in different circumstances and times; Iran is no exception to this rule. Among these developments and changes, we can mention the transition of this model of relationship from tradition to modernity, which is influenced by factors such as social change, generation gap, transition from patriarchy to filial piety, and finally the process of globalization with the introduction of foreign words into Iranian culture. Sugar Daddy, Sugar Midwifery, etc.) have to some extent devalued these relationships. Certainly, such developments are contrary to Iranian culture, and from the point of view of the teachings of Islamic criminology, such relations are acceptable only in the form of sharia and law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Opposite sex
  • tradition
  • modernity
  • defamation
  • Islamic criminology
منابع و مأخذ
پورهاشمی، سید عباس (1381). «مدرنیته و استقرار نظام‌های حقوقی پدرسالار». مجله الکترونیکی حوزه، شماره 79.
خزایی، حسن (1387). «هویت و فرهنگ در عرصه فرهنگی ایران». ماهنامه زمانه، شماره 70: 52ـ47.
رجبی، ماهرخ و صدیقه البرزی (1396). «نگاهی جامعه‌شناختی به رابطه‌ تماشای ماهواره و دوستی با جنس مخالف». دوفصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی، شماره 4: 15ـ1.
 شکربیگی، عالیه (1397). مطالعه‌ جامعه‌شناختی مسائل و تنگناهای ارتباطات بیننسلی در ایران. پژوهش تحقیقاتی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری.
مطهری، مرتضی (بی‌تا). اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب. تهران: انتشارات صدرا.
مکارم شیرازى، ناصر (1386). احکام بانوان. قم: انتشارات مدرسه الامام على بن ابی‌طالب (ع).
مکارم شیرازی، ناصر (1385). اخلاق اسلامى در نهج‌البلاغه (خطبه متقین). قم: انتشارات نسل جوان.
Bleske-Rechek, A., Somers, E., Micke, C., Erickson, L., Matteson, L., Stocco, C. & Ritchie, L. (2012). 'Benefit or burden? Attraction in cross-sex friendship'. Journal of Social and Personal Relationships, 29(5), 569-596.‏
Bookwala, J. (2002). 'Book Review: Women and Men as Friends: Relationships Across the Life Span in the 21st Century'. Sex Roles, 47 (5-6), 295–296.
Connolly, J., Craig, W., Goldberg, A. & Pepler, D. (1999). 'Conceptions of Cross-Sex Friendships and Romantic Relationships in Early Adolescence'. Journal of Youth and Adolescence. Retrieved from: https://link.springer.com/article/10.1023/A:1021669024820
Felmlee, D., Sweet, E. & Sinclair, H. C. (2012). 'Gender Rules: Same- and Cross-Gender Friendships Norms'. Sex Roles. 66(7–8).
Grello, C. M., Welsh, D. P., & Harper, M. S. (2006). 'No strings attached: The nature of casual sex in college students'. Journal of sex research, 43(3), 255-267.‏
Laura, K. G. (2005). 'Relational maintenance in cross-sex friendships characterized by different types of romantic intent: An exploratory study'. Western Journal of Communication. 69(4).
Rose, S. M. (1985). 'Same- and cross-sex friendships and the psychology of homosociality'. Retrieved from:
https://link.springer.com/article/10.1007/BF00288037