کلیدواژه‌ها = سرمایۀ اجتماعی
مطالعۀ عوامل مؤثر بر شکاف بین نسلی: فراتحلیل پژوهش‌های بازۀ زمانی 1383ـ1399

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 31-58

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور؛ سمانه سادات سرکشیکیان


راهبردهای ارتقای مدارای اجتماعی با تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 129-159

مصطفی دومهری؛ شاپور بهیان؛ اسماعیل جهانبخش