اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد سلگی

روان‌ شناسی رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

solgy2042yahoo.com

سردبیر

ابراهیم حاجیانی

جامعه شناسی دانشیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ebhajianigmail.com

اعضای هیات تحریریه

حسین اسکندری

استاد دانشکده روان شناسی و بالینی دانشگاه علامه طباطبائی

sknd40gmail.com

ابراهیم حاجیانی

جامعه‌شناسی دانشیار وزرت علوم، تحقیقات و فناوری

ebhajianigmail.com

محمود شهابی

جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شیراز

mshahabi88gmail.com

داریوش مطلبی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره)- مامور به پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات

dariushmatlabiyahoo.com

علی منتظری

استاد پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی

montazeriacecr.ac.ir

علی یوسفی

جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

yousofium.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

محمد رضایی

جامعه‌شناسی پژوهشگر مرکز اسلام جهانی دانشگاه گوته فرانکفورت

velashedigmail.com

عقیل دغاقله

پژوهشگر علوم اجتماعی دانشگاه راتگرز، ایالت نیوجرسی ایالات متحده امریکا

ebhajianigmail.com

مدیر اجرایی

رقیه مهری

مدیراجرایی نشریات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

rmehri110gmail.com