به نام خدای یگانه 

به پایگاه اینترنتی فصلنامه «مطالعات راهبردی فرهنگ» خوش آمدید. 

این فصلنامه به گسترش، ارتقاء و انتشار دستاوردها و یافته‌های تحقیقاتی در زمینه برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، مدیریت فرهنگی در کشور و ابعاد مختلف آن مانند آینده‌پژوهی، تحلیل‌های سیاستی، ارزیابی خط‌مشی‌ها، ارائه پیشنهادهای سیاستی، تجزیه و تحلیل ساختارهای مدیریتی، مالی، تصمیم‌گیری فرهنگی و موضوعاتی از این قبیل می‌پردازد تا به واسطه آن دانش مطالعات راهبردی در حوزۀ فرهنگ تقویت و زمینۀ تحقق اهداف و سیاست‌های فرهنگی کشور فراهم آید.

محورهای فصلنامه

 • سیاستگذاری فرهنگی یا حکمرانی فرهنگی در ایران
 • ارائه ایدهها، طرحها، برنامهها و سیاستهای مسألهمحور در حوزه فرهنگی با هدف حل یا مدیریت یک مسأله، معضل، بحران و مشکل فرهنگی
 • تحلیل فرایندهای تصمیمگیری، برنامهریزی در دستگاههای مختلف فرهنگی کشور
 • تحلیل نظامهای آموزشی، پژوهشی و خدمات فرهنگی در ایران
 • تحلیل و ارزیابی گفتمانها و سیاستهای بالادستی کشور در حوزه فرهنگ
 • مدیریت تغییرات و تحولات فرهنگی
 • تحلیل تغییرات فرهنگی و مدیریت تحولات فرهنگی در ایران و سایر کشور
 • مباحث توسعه فرهنگی، دین و توسعه، فرهنگ و تکنولوژی و ...
 • دیدهبانی یا رصد تحولات فرهنگی
 • مسائل فرهنگی بینالمللی
 • دیپلماسی فرهنگی
 • روابط فرهنگی بینالمللی
 • قدرت نرم، تهدیدات نرم و ...
 • آیندهپژوهی در حوزههای مختلف فرهنگی
 • مقالات سیاستی در حوزه فرهنگ عامهپسند، سبک زندگی، جوانان، زنان، هویت، قومیت، فرهنگ نخبهپسند، دموکراسی فرهنگی، انسجام ملی، تعلیم و تربیت، زبان، معماری، صنایع فرهنگی، صنایع خلاق، امنیت فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مصرف کالاهای فرهنگی و از این قبیل قابل پذیرش خواهد بود.

line

فصلنامه «مطالعات راهبردی فرهنگ» به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات پس از اخذ پروانه انتشار به شماره ثبت 86080 از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات به منظور تقویت و زمینه تحقق اهداف و سیاست‌های فرهنگی کشور به طور مستمر و در قالب فصلنامه در حال انتشار است.

فصلنامه مذکور، در دو نسخه چاپی و الکترونیکی منتشر می شود و بر اساس آیین نامه نشریات علمی مصوب کمیسیون نشریات وزارت علوم پس از انتشار چهار شماره متوالی در فرایند ارزیابی نشریات علمی قرار خواهد گرفت.

 

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 9-152 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی مدیر اجرایی ویراستار ادبی نشریه ویراستار انگلیسی صفحه آرا طراح جلد
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان