این فصلنامه به گسترش، ارتقاء و انتشار دستاوردها و یافته‌های تحقیقاتی در زمینه برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، مدیریت فرهنگی در کشور و ابعاد مختلف آن مانند آینده‌پژوهی، تحلیل‌های سیاستی، ارزیابی خط‌مشی‌ها، ارائه پیشنهادات سیاستی، تجزیه و تحلیل ساختارهای مدیریتی، مالی، تصمیم‌گیری فرهنگی و موضوعاتی از این قبیل می‌پردازد تا بواسطه آن دانش مطالعات راهبردی در حوزه فرهنگ تقویت و زمینه تحقق اهداف و سیاست‌های فرهنگی کشور فراهم آید.

محورهای فصلنامه

 • سیاستگذاری فرهنگی یا حکمرانی فرهنگی در ایران
 • ارائه ایدهها، طرحها، برنامهها و سیاستهای مسألهمحور در حوزه فرهگی با هدف حل یا مدیریت یک مسأله، معضل، بحران و مشکل فرهنگی
 • تحلیل فرایندهای تصمیمگیری، برنامهریزی در دستگاههای مختلف فرهنگی کشور
 • تحلیل نظامهای آموزشی، پژوهشی و خدمات فرهنگی در ایران
 • تحلیل و ارزیابی گفتمانها و سیاستهای بالادستی کشور در حوزه فرهنگ
 • مدیریت تغییرات و تحولات فرهنگی
 • تحلیل تغییرات فرهنگی و مدیریت تحولات فرهنگی در ایران و سایر کشور
 • مباحث توسعه فرهنگی، دین و توسعه، فرهنگ و تکنولوژی و ...
 • دیدهبانی یا رصد تحولات فرهنگی
 • مسائل فرهنگی بینالمللی
 • دیپلماسی فرهنگی
 • روابط فرهنگی بینالمللی
 • قدرت نرم، تهدیدات نرم و ...
 • آیندهپژوهی در حوزههای مختلف فرهنگی
 • مقالات سیاستی در حوزه فرهنگ عامهپسند، سبک زندگی، جوانان، زنان، هویت، قومیت، فرهنگ نخبهپسند، دموکراسی فرهنگی، انسجام ملی، تعلیم و تربیت، زبان، معماری، صنایع فرهنگی، صنایع خلاق، امنیت فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مصرف کالاهای فرهنگی و از این قبیل قابل پذیرش خواهد بود.

فصلنامه «مطالعات راهبردی فرهنگ » به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات پس از اخذ پروانه انتشار به شماره ثبت 86080 از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات به منظور تقویت و زمینه تحقق اهداف و سیاست‌های فرهنگی کشور به طور مستمر و در قالب فصلنامه در حال انتشار است.

فصلنامه مذکور، در دو نسخه چاپی و الکترونیکی منتشر می شود و بر اساس آیین نامه نشریات علمی مصوب کمیسیون نشریات وزارت علوم پس از انتشار چهار شماره متوالی در فرایند ارزیابی نشریات علمی قرار خواهد گرفت.

 

line

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 9-159 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی مدیر اجرایی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان