تحلیل راهبردی وضعیت رسانه‌های اجتماعی نوین و ارائه راهبرد مدیریتی ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی، دانشگاه عدالت، تهران.

چکیده

این پژوهش باهدف شناخت وضعیت موجود و مطلوب تأثیر رسانه‌های اجتماعی نوین بر فرهنگ جامعه ایرانی و کشف و ارائه راهبردهای مناسب جهت استفاده بهینه و صحیح از این فناوری با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی بومی کشور به بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید پرداخته و از رهگذر آن راهبردهای مناسب استفاده از این شبکه‌های اجتماعی در جامعه ایرانی در سطوح مختلف در چهار محور راهبرد قوت ـ فرصت، قوت ـ تهدید، فرصت ـ ضعف و ضعف ـ تهدید، ارائه‌شده است. این پژوهش برحسب گردآوری اطلاعات اکتشافی ـ توصیفی، برحسب کاربرد ارزیابی ـ راهبردی و نوع پژوهش تلفیقی کمی ـ کیفی است. روش این پژوهش سوات (SWOT) یا تحلیل راهبردی است. واحد تحلیل این پژوهش فرد می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش سه دسته صاحب‌نظران و اساتید دانشگاه‌ها در حوزه رسانه و ارتباطات، متخصصان و مدیران و کارشناسان (محققان، مدرسان یا کاربران بسیار قوی) که درمجموع 100 نفر بودند. راهبرد مناسب برای استفاده شبکه اجتماعی همکاری و ارتباط تعاملی دستگاه‌های اجرایی جهت توسعه فناوری بومی، ایجاد زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور با تأکید بر دانش بومی، مستقل و با امنیت بالا؛ طراحی، تولید و راه‌اندازی شبکه اجتماعی بومی توسط بخش خصوصی، دولت و حاکمیتی در راستای تولید محتوای فرهنگی، دینی، اجتماعی مناسب از سوی کاربران و بازنگری در قوانین و آیین‌نامه‌های موجود در راستای شکل‌گیری فضای مجازی بومی و ایجاد قوانین جدید در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات ملی به‌ویژه در حوزه تلفن همراه هوشمند و شبکه‌های اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic situation analysis New social media and presenting a national management strategy

نویسنده [English]

  • Mohammad Hassan Mehri
دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی، دانشگاه عدالت، تهران.
چکیده [English]

این پژوهش باهدف شناخت وضعیت موجود و مطلوب تأثیر رسانه‌های اجتماعی نوین بر فرهنگ جامعه ایرانی و کشف و ارائه راهبردهای مناسب جهت استفاده بهینه و صحیح از این فناوری با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی بومی کشور به بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید پرداخته و از رهگذر آن راهبردهای مناسب استفاده از این شبکه‌های اجتماعی در جامعه ایرانی در سطوح مختلف در چهار محور راهبرد قوت ـ فرصت، قوت ـ تهدید، فرصت ـ ضعف و ضعف ـ تهدید، ارائه‌شده است. این پژوهش برحسب گردآوری اطلاعات اکتشافی ـ توصیفی، برحسب کاربرد ارزیابی ـ راهبردی و نوع پژوهش تلفیقی کمی ـ کیفی است. روش این پژوهش سوات (SWOT) یا تحلیل راهبردی است. واحد تحلیل این پژوهش فرد می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش سه دسته صاحب‌نظران و اساتید دانشگاه‌ها در حوزه رسانه و ارتباطات، متخصصان و مدیران و کارشناسان (محققان، مدرسان یا کاربران بسیار قوی) که درمجموع 100 نفر بودند. راهبرد مناسب برای استفاده شبکه اجتماعی همکاری و ارتباط تعاملی دستگاه‌های اجرایی جهت توسعه فناوری بومی، ایجاد زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور با تأکید بر دانش بومی، مستقل و با امنیت بالا؛ طراحی، تولید و راه‌اندازی شبکه اجتماعی بومی توسط بخش خصوصی، دولت و حاکمیتی در راستای تولید محتوای فرهنگی، دینی، اجتماعی مناسب از سوی کاربران و بازنگری در قوانین و آیین‌نامه‌های موجود در راستای شکل‌گیری فضای مجازی بومی و ایجاد قوانین جدید در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات ملی به‌ویژه در حوزه تلفن همراه هوشمند و شبکه‌های اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New social media
  • network community
  • strategic analysis
  • cyberspace
  • interactive communication