تحلیل ساختار مسائل فیلم‌ها با تاکید بر توابع تعلیقی آنها (مطالعه موردی: چهلمین جشنواره فیلم فجر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس اقتصاد فرهنگ دفتر توسعه اقتصاد وزارت ارشاد

چکیده

فیلمهای چهلمین جشنواره فیلم فجر به عنوان محمل بررسی این مقاله قرار گرفته است که با مشاهده مستقیم تمام فیلمها در ایام جشنواره (12-22 بهمن 1400) مورد ارزیابی قرار گرفته و به روش تحلیل توصیفی بیان شده است. سه وجه بررسی فیلمها عبارت است از فضاسازی و نقطه ارتباط گیری فیلم، تعلیق و مساله فیلم، نتیجه و القای فیلم که این مقاله وجه مساله و تعلیق را به شکل ویژه ای مطرح کرده است.

با توجه به اینکه تصویر و فیلم، شمائل آینده جامعه را بر روان مخاطب القا میکند بررسی مسائل آن، جهت گیری و آداب اجتماعی فردای جامعه را روشن می‌کند. از این منظر شناخت مسائل فیلمهای حاضر در جشنواره به شناخت بهتر مسائل فردای جامعه منجر خواهد شد.

با ارزیابی فیلمهای جشنواره این نتیجه حاصل شده است که اغلب مسائل فیلمها در یک دسته بندی کلی یا دارای وجه خیالی منفکی از جامعه قرار دارد که با مسائل مردم جامعه سنخیتی پیدا نمیکند و یا آدرس غلطی از آرمانها و مشکلات جامعه ارائه میدهد که وجه مصلحانه ندارد و مخاطب را به شکل گیری و سوق به مسائل مطرح شده دعوت میکند و یا اشارات مساله ای صحیحی را بیان داشته منتهی فضاسازی و القاء مناسبی را در جهت ارتباط و اشتیاق مخاطب برقرار نکرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

System Analysis of Film Issues relying on its suspension functions (Case study: Films of the 40th Fajr Festival in 1400)

نویسنده [English]

  • vahid mohammadi
Cultural Economics Expert Economic Development Office of the Ministry of Guidance
چکیده [English]

The films of the 40th Fajr Film Festival have been considered as the subject of this article, which has been evaluated by direct observation of all films during the festival (February 1-11, 1400) and has been expressed by descriptive analysis. The three aspects of reviewing films are the atmosphere and the point of connection of the film, the suspension and problem of the film, the result and the induction of the film, which this article has specifically addressed the aspect of problem and suspension.

Considering that the image and the film inspire the image of the future of the society on the psyche of the audience, examining its issues, orientation and social etiquette will clarify the future of the society.‌Slowly From this perspective, understanding the issues of the films present in the festival will lead to a better understanding of the issues of tomorrow's society.

Evaluating the films of the festival, it is concluded that most of the issues of the films are in a general category or have a separate imaginary aspect of society that does not correspond to the issues of the people of the society or provides a wrong address of the ideals and problems of society. And invites the audience to form and lead to the issues raised, or expresses the correct problem hints, leading to the creation of a suitable atmosphere and induction in the direction of communication and desire of the audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Problem "
  • System "
  • Suspended"
  • ،"
  • Functions"
  • ، "
  • 1400"