اصول اخلاقی انتشار مقاله

فرم تعهد رعایت اخلاق نشر و واگذاری حقوق نشر

سردبیر محترم فصلنامه مطالعات راهبردی فرهنگ

 

با سلام و احترام

به پیوست فایل الکترونیکی (word) مقاله‌ای با عنوان................................................................................................................، که

با توجه به اصول مندرج در راهنمای تدوین و ارسال مقاله تهیه و تنظیم شده است، برای چاپ در آن نشریه ارسال می‌شود.

نویسنده/نویسندگان متعهد می‌شود / می‌شوند این مقاله یا بخشی از آن در هیچ نشریه‌ای اعم از داخلی و خارجی منتشر نشده است و تا

پایان اعلام نظر نهایی آن نشریه به مجله دیگری ارائه نخواهد شد. همچنین در صورت انصراف از انتشار، هزینه داوری حسب اعلام دفتر

مجله )بر اساس زمان اعلام انصراف(  قابل پرداخت خواهد بود.

ضمناً اعلام می‌شود آقا/خانم .............................................. به عنوان نویسنده مسئول، نماینده تام الاختیار نویسندگان جهت انجام کلیه

امور مرتبط با این مقاله  )به ویژه انجام اصلاحات احتمالی(  نزد آن نشریه می‌باشد.

نویسنده/ نویسندگان با اختیار و آگاهی کامل، کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به انتشار این مقاله را به آن نشریه و دانشگاه

صداوسیما واگذار می‌نماید/ می‌‌نمایند  و نشریه در انتشار مقاله به صورت چاپی، برخط، لوح فشرده، نمایه‌های بین‌المللی و داخلی

اختیار تام دارد و منافع مادی احتمالی متعلق به نشریه و ناشر است.  این حق تنها با رد انتشار مقاله در نشریه یا انصراف نویسنده/نویسندگان از ادامه همکاری تا قبل از تعیین تکلیف قطعی مقاله سلب خواهد شد .

بدین وسیله اعلام میشود این مقاله در نتیجه فعالیت‌های پژوهشی همه نویسندگان مندرج در جدول ذیل است که تعداد، اسامی و ترتیب

آنها قابل‌تغییر نخواهد بود و حقوق همه افراد به ترتیب میزان مشارکت و همکاری، رعایت شده است . همچنین اصول اخلاق پژوهشی

و حرف‌های مرتبط با موضوع تحقیق از جمله رعایت حقوق آزمودنی‌ها، سازمان‌ها و نیز مؤلفان و مصنفان مراعات گردیده است. چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود عواقب ناشی از آن بر عهده نویسنده/نویسندگان خواهد بود.

در صورتی که پژوهش با حمایت مالی نهاد یا سازمانی انجام شده است، این بخش تکمیل شود نویسنده /نویسندگان اعلام

مینماید/ مینمایند این پژوهش با حمایت مالی ........................................................ انجام شده و رضایت حامی مالی جهت چاپ نتایج

پژوهش در آن نشریه جلب شده است.

 

معرفی نویسندگان مقاله و ترتیب درج اسامی

 

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رتبه علمی وابستگی سازمانی

تلفن همراه

امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ضروری است این برگه پس از تکمیل و امضاء، اسکن شود و فایل مربوط در سامانه مجله بارگذاری شود.