اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

قاسم زائری

جامعه شناسی‌ رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

qasemzaeriut.ac.ir

سردبیر

ابراهیم حاجیانی

جامعه شناسی دانشیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ebhajianigmail.com

اعضای هیات تحریریه

شهاب اسفندیاری

سینما و تئاتر دانشیار گروه سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران

s.esfandiaryart.ac.ir

ناصر باهنر

فرهنگ - ارتباطات استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ ـ‌ ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

n.bahonarisu.ac.ir

ابراهیم حاجیانی

جامعه‌شناسی دانشیار وزرت علوم، تحقیقات و فناوری

ebhajianigmail.com

مهدی حسین‌زاده یزدی

جامعه شناسی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

ma.hoseinzadehut.ac.ir

حسین حسنی

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

hassaniricac.ac.ir

کریم خان‌محمدی

مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی استاد فرهنگ و علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه باقرالعلوم(ع)

khanmohammadi49yahoo.com

علی ربانی خوراسگانی

جامعه شناسی استاد علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

Professor of Social Sciences, University of Isfahan
a.rabbaniltr.ui.ac.ir

حسین سوزنچی

علوم اجتماعی استاد دانشکده فرهنگ، علوم اجتماعی و رفتاری، دانشگاه باقرالعلوم (ع)

souzanchigmail.com

وحید شالچی

جامعه‌شناسی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

shalchiatu.ac.ir

محمود شهابی

جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شیراز

mshahabi88gmail.com

منصوره فصیح رامندی

هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات

fasih_fasihyahoo.com

افشار کبیری

جامعه‌شناسی دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه ارومیه

a.kabiriurmia.ac.ir

سیده راضیه یاسینی

پژوهش هنر هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

raziehyasiniricac.ac.ir

علی یوسفی

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

aliyosefi1gmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

محمد رضایی

جامعه‌شناسی پژوهشگر مرکز اسلام جهانی دانشگاه گوته فرانکفورت

velashedigmail.com

عقیل دغاقله

پژوهشگر علوم اجتماعی دانشگاه راتگرز، ایالت نیوجرسی ایالات متحده امریکا

ebhajianigmail.com

مدیر داخلی

رقیه مهری

مدیر داخلی

rmehri110gmail.com