مدیر مسئول


قاسم زائری رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

جامعه شناسی‌

 • qasemzaeriut.ac.ir

سردبیر


ابراهیم حاجیانی دانشیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جامعه شناسی

 • ebhajianigmail.com

اعضای هیات تحریریه


شهاب اسفندیاری دانشیار گروه سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران

سینما و تئاتر

 • s.esfandiaryart.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


ناصر باهنر استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ ـ‌ ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

فرهنگ - ارتباطات

 • n.bahonarisu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم حاجیانی دانشیار وزرت علوم، تحقیقات و فناوری

جامعه‌شناسی

 • ebhajianigmail.com

اعضای هیات تحریریه


مهدی حسین‌زاده یزدی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

 • ma.hoseinzadehut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسین حسنی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

 • hassaniricac.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


کریم خان‌محمدی استاد فرهنگ و علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه باقرالعلوم(ع)

مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی

 • khanmohammadi49yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


علی ربانی خوراسگانی استاد علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


حسین سوزنچی استاد دانشکده فرهنگ، علوم اجتماعی و رفتاری، دانشگاه باقرالعلوم (ع)

علوم اجتماعی

 • souzanchigmail.com

اعضای هیات تحریریه


وحید شالچی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

جامعه‌شناسی

 • shalchiatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمود شهابی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شیراز

جامعه شناسی

 • mshahabi88gmail.com

اعضای هیات تحریریه


منصوره فصیح رامندی هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات

 • fasih_fasihyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


افشار کبیری دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه ارومیه

جامعه‌شناسی

 • a.kabiriurmia.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سیده راضیه یاسینی هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

پژوهش هنر

 • raziehyasiniricac.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علی یوسفی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

جامعه شناسی

 • aliyosefi1gmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


محمد رضایی پژوهشگر مرکز اسلام جهانی دانشگاه گوته فرانکفورت

جامعه‌شناسی

 • velashedigmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


عقیل دغاقله پژوهشگر علوم اجتماعی دانشگاه راتگرز، ایالت نیوجرسی ایالات متحده امریکا

 • pm.daghighyahoo.com

مدیر داخلی


رقیه مهری مدیر داخلی

 • rmehri110gmail.com