دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

ایده‌های سیاستی، اهداف و ساختارهای نهاد فراگیر جوانان در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1402

10.22083/scsj.2023.391249.1100

اسماعیل نوده فراهانی؛ مهدیه کاظمی تکلیمی


دانشگاه و همبستگی ملی؛تحول مفهوم فردی شهروندی به رویکرد اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

10.22083/scsj.2023.390744.1099

مجتبی عطارزاده


فراتحلیل رابطه شبکه‌های اجتماعی مجازی و سرمایه اجتماعی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22083/scsj.2023.386773.1095

محسن نیازی؛ فرشاد گودرزی؛ ایوب سخایی


مطالعه نقش رسانه نوین کتاب صوتی در ترویج فرهنگ کتابخوانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1402

10.22083/scsj.2023.392756.1102

ویدا همراز؛ نگین الفت