دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تدوین الگوی یکپارچه سبک زندگی نشاط محور با اتکا به نظریه داده‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.22083/scsj.2023.395531.1109

محسن نیازی؛ علی فرهادیان؛ الهام رضائی؛ شکوفه آب شیرین


نگاه جامعه شناختی به عملکرد رسانه ها در نابرابری پخش رویدادهای ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22083/scsj.2023.415120.1121

محمد سعید کیانی؛ لیلا نظری


شناسایی راهبردهای فرهنگی جهت تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

10.22083/scsj.2023.408835.1120

فائزه تقی پور؛ مهدی اثنی عشران


ارائه الگوی انسجام سازمانی بر اساس متغیرهای فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی، کیفیت‌زندگی‌کاری و عدالت سازمانی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1402

10.22083/scsj.2023.402214.1117

ارشاد استعدادی؛ مهرداد گودرزوندچگینی؛ حیدر تورانی


عمل محسنانه: پدیدارشناسی کار (مطالعه موردی نهضت سوادآموزی مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1402

10.22083/scsj.2023.398613.1114

محمدجواد یداللهی زاده؛ محمدرضا قائمی نیک


تحولات آینده بحران هویت جوانان در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22083/scsj.2023.423828.1127

مهران سهراب زاده؛ قاسم مشکینی؛ ابراهیم حاجیانی؛ اسداله بابایی فرد