کلیدواژه‌ها = سرمایۀ فرهنگی
راهبردهای ارتقای مدارای اجتماعی با تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 129-159

10.22083/scsj.2021.142068

مصطفی دومهری؛ شاپور بهیان؛ اسماعیل جهانبخش