کلیدواژه‌ها = هویت فرهنگی
شناسایی و تحلیل چارچوب سیاست‌گذاری فرهنگی جهت ایجاد تحول هویت فرهنگی جوانان استان ایلام

دوره 2، شماره 3، آذر 1401، صفحه 109-134

10.22083/scsj.2023.376403.1077

طاهر سلیمانی؛ علیرضا صامت؛ عباسعلی قیومی؛ اسماعیل کاوسی؛ علی رشیدپور