نویسنده = ���������� �������������� �������� ��������
تحلیل کیفی تکنیک‌های اقناعی اینستاگرامی در مشارکت انتخاباتی اسفند 1398

دوره 1، شماره 3، آذر 1400، صفحه 127-146

10.22083/scsj.2021.144757

مهدی فرج اللهی؛ لیلا نیرومند؛ نادر صادقی لواسانی نیا