بررسی زبان‌شناختی حسن تعبیر در برنامه‌های شبکۀ استانی تلویزیون به‌منظور ارائۀ راهبردهای فرهنگی

مریم تفرجی یگانه؛ نعمت جهانفر؛ زهرا دریکوند

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 135-150

https://doi.org/10.22083/scsj.2022.366323.1071

چکیده
  هدف از پژوهش پیش‌رو، بررسی زبان‌شناختی حسن تعبیر به‌عنوان مؤلفه تأثیرگذار در زبان و فرهنگ در برنامه‌های تلویزیونی است؛ بنابراین، این پژوهش بر مبنای هدف و استراتژی از نوع کاربردی، توصیفی ـ تحلیل محتوا می­باشد. حسن تعبیر از ابزارهای زبانی است که باعث تقویت و افزایش نزاکت اجتماعی گویشوران زبان می­شود. گویشوران هر زبان به جای واژه­های ...  بیشتر