نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرمان‌شهر مطالعۀ تطبیقی وجوه آرمان‌شهری و ویران‌شهری پوسترهای صلح یا ضدِجنگ طراحان معاصر صد سال اخیر ایران و امریکا [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 121-145]
 • آمریکا چیستی و چگونگی ویژگی‌های دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران (1997-2005) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 131-152]
 • آنومی هویتی مطالعۀ عوامل مؤثر بر شکاف بین نسلی: فراتحلیل پژوهش‌های بازۀ زمانی 1383ـ1399 [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 31-58]

ا

 • ارتقای شغلی زنان تحلیل توسعۀ نقش زنان در جهت ارتقای شغلی با تأکید بر سیاست‌گذاری فرهنگی در سازمان تأمین اجتماعی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 83-100]
 • ارزش پسامادی مطالعۀ عوامل مؤثر بر شکاف بین نسلی: فراتحلیل پژوهش‌های بازۀ زمانی 1383ـ1399 [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 31-58]
 • ارزیابی قوانین و مقررات ارزیابی تأثیر قوانین و مقررات آموزش عالی بر توسعۀ مکاتب علمی در دانشگاه های ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 47-74]
 • اشیا روابط قدرت و هستی سیاسی اشیا در ایران: نمونه‌پژوهی دهۀ 1360 [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 35-60]
 • اقناع تحلیل کیفی تکنیک‌های اقناعی اینستاگرامی در مشارکت انتخاباتی اسفند 1398 [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 127-146]
 • الگوریتم SVR پیش‌بینی تقاضای گردشگری فرهنگی شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 59-82]
 • الگوی یکپارچه شناسایی عناصر تشکیل‌دهندۀ الگوی یکپارچه‌سازی دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی کشور [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 31-58]
 • انتخابات تحلیل کیفی تکنیک‌های اقناعی اینستاگرامی در مشارکت انتخاباتی اسفند 1398 [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 127-146]
 • ایران چیستی و چگونگی ویژگی‌های دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران (1997-2005) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 131-152]
 • ایران تمایل به فرزندآوری در ایران: تعیین‌کننده‌ها و محدودیت‌ها [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 59-80]
 • اینستاگرام ثبت و تحلیل نقش ستارگان موسیقی پاپ و رپ ایرانی در هویت‌یابی و جامعه‌پذیری هواخواهان نوجوان ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام (موردمطالعه: امیرحسین تتلو و سید حسین موسوی (ملقب به تهی)) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 101-126]
 • اینستاگرام تحلیل کیفی تکنیک‌های اقناعی اینستاگرامی در مشارکت انتخاباتی اسفند 1398 [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 127-146]

ب

 • باروری تمایل به فرزندآوری در ایران: تعیین‌کننده‌ها و محدودیت‌ها [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 59-80]
 • باروری پایین رسانه، فرهنگ‌سازی و باروری: شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر باروری با استفاده از رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 7-46]
 • بستر اجتماعی واکاوی عوامل مؤثر بر مصرف‌گرایی لوازم آرایشی در ایران [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 81-100]

پ

 • پلتفرم‌های رسانه‌ای ارائۀ راهبردهای تحولی شبکۀ خبر برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های هم‌گرایی رسانه‌ای [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 9-34]
 • پوستر مطالعۀ تطبیقی وجوه آرمان‌شهری و ویران‌شهری پوسترهای صلح یا ضدِجنگ طراحان معاصر صد سال اخیر ایران و امریکا [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 121-145]
 • پیاده‌سازی موانع پیاده‌سازی سیاست‌های فرهنگی در ایران (با تأکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 75-104]
 • پیش‌بینی تقاضا پیش‌بینی تقاضای گردشگری فرهنگی شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 59-82]
 • پیشران‌های تغییر پیشران‌های تغییر در سبک زندگی خانوادۀ ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 101-128]

ت

 • تتلو ثبت و تحلیل نقش ستارگان موسیقی پاپ و رپ ایرانی در هویت‌یابی و جامعه‌پذیری هواخواهان نوجوان ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام (موردمطالعه: امیرحسین تتلو و سید حسین موسوی (ملقب به تهی)) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 101-126]
 • تحولات خانواده پیشران‌های تغییر در سبک زندگی خانوادۀ ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 101-128]
 • تصویرسازی چیستی و چگونگی ویژگی‌های دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران (1997-2005) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 131-152]
 • تعارضات هویتی سناریوهای پیش ‌روی مسئلۀ هفتم آبان (بزرگداشت روز کوروش) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 61-84]
 • تغییر ساختار خانواده پیشران‌های تغییر در سبک زندگی خانوادۀ ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 101-128]
 • تغییر فرهنگ سازمانی راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی با تأکید بر سرمایۀ انسانی در سازمان‌های فرهنگی (مورد مطالعه: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 105-130]
 • تغییر کارکرد خانواده پیشران‌های تغییر در سبک زندگی خانوادۀ ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 101-128]
 • تلگرام بررسی رابطۀ میزان استفاده از تلگرام با شکاف نسلی (مورد مطالعه: جوانان شهر تهران و والدین آن‌ها) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 153-182]
 • تمایلات تمایل به فرزندآوری در ایران: تعیین‌کننده‌ها و محدودیت‌ها [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 59-80]
 • توسعه تحلیل محتوای سیاست‌های فرهنگی و موانع توسعه‌ای آن در دوران جمهوری اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 9-29]
 • توسعۀ فرهنگی تحلیل محتوای سیاست‌های فرهنگی و موانع توسعه‌ای آن در دوران جمهوری اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 9-29]

ج

 • جرم‌شناسی اسلامی نگاهی جامعه‌شناختی به سیر تحولات روابط با جنس مخالف در گذار از سنت به مدرنیته با تأکید بر قبح‌زدایی در مفاهیم عرفی و جرم‌شناسی اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 101-120]
 • جمهوری اسلامی ایران تحلیل محتوای سیاست‌های فرهنگی و موانع توسعه‌ای آن در دوران جمهوری اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 9-29]
 • جنس مخالف نگاهی جامعه‌شناختی به سیر تحولات روابط با جنس مخالف در گذار از سنت به مدرنیته با تأکید بر قبح‌زدایی در مفاهیم عرفی و جرم‌شناسی اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 101-120]
 • جوانان بررسی رابطۀ میزان استفاده از تلگرام با شکاف نسلی (مورد مطالعه: جوانان شهر تهران و والدین آن‌ها) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 153-182]

ح

 • حکمت متعالیه واکاوی زیست فرهنگی در اندیشه نوصدرائیان (با تاکید بر آراء استاد مرتضی مطهری) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 9-30]

خ

 • خانواده پیشران‌های تغییر در سبک زندگی خانوادۀ ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 101-128]
 • خبرگان رسانه، فرهنگ‌سازی و باروری: شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر باروری با استفاده از رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 7-46]

د

 • دانشگاه ارزیابی تأثیر قوانین و مقررات آموزش عالی بر توسعۀ مکاتب علمی در دانشگاه های ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 47-74]
 • دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی شناسایی عناصر تشکیل‌دهندۀ الگوی یکپارچه‌سازی دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی کشور [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 31-58]
 • دولت روابط قدرت و هستی سیاسی اشیا در ایران: نمونه‌پژوهی دهۀ 1360 [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 35-60]
 • دولت اصلاحات چیستی و چگونگی ویژگی‌های دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران (1997-2005) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 131-152]
 • دیپلماسی عمومی چیستی و چگونگی ویژگی‌های دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران (1997-2005) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 131-152]

ر

 • راهبردهای سرمایۀ انسانی راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی با تأکید بر سرمایۀ انسانی در سازمان‌های فرهنگی (مورد مطالعه: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 105-130]
 • رسانه‌ها رسانه، فرهنگ‌سازی و باروری: شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر باروری با استفاده از رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 7-46]
 • رسانه‌های اجتماعی ارائۀ راهبردهای تحولی شبکۀ خبر برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های هم‌گرایی رسانه‌ای [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 9-34]
 • رسانه‌های نوپدید نقش آموزشی و فرهنگ‌سازی رسانه‌های نوپدید در لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد 360 درجه [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 85-100]
 • رگرسیون پیش‌بینی تقاضای گردشگری فرهنگی شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 59-82]
 • روابط قدرت روابط قدرت و هستی سیاسی اشیا در ایران: نمونه‌پژوهی دهۀ 1360 [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 35-60]
 • روز کوروش سناریوهای پیش ‌روی مسئلۀ هفتم آبان (بزرگداشت روز کوروش) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 61-84]
 • روش سناریویی خبره‌محور سناریوهای پیش ‌روی مسئلۀ هفتم آبان (بزرگداشت روز کوروش) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 61-84]
 • رویکرد 360 درجه نقش آموزشی و فرهنگ‌سازی رسانه‌های نوپدید در لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد 360 درجه [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 85-100]
 • رویکرد بازیگرمحور موانع پیاده‌سازی سیاست‌های فرهنگی در ایران (با تأکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 75-104]
 • رویکرد سیستمی ارزیابی تأثیر قوانین و مقررات آموزش عالی بر توسعۀ مکاتب علمی در دانشگاه های ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 47-74]

س

 • سبک زندگی خانواده پیشران‌های تغییر در سبک زندگی خانوادۀ ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 101-128]
 • سرمایۀ اجتماعی راهبردهای ارتقای مدارای اجتماعی با تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 129-159]
 • سرمایۀ اجتماعی مطالعۀ عوامل مؤثر بر شکاف بین نسلی: فراتحلیل پژوهش‌های بازۀ زمانی 1383ـ1399 [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 31-58]
 • سرمایۀ فرهنگی راهبردهای ارتقای مدارای اجتماعی با تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 129-159]
 • سلبریتی ثبت و تحلیل نقش ستارگان موسیقی پاپ و رپ ایرانی در هویت‌یابی و جامعه‌پذیری هواخواهان نوجوان ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام (موردمطالعه: امیرحسین تتلو و سید حسین موسوی (ملقب به تهی)) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 101-126]
 • سنت نگاهی جامعه‌شناختی به سیر تحولات روابط با جنس مخالف در گذار از سنت به مدرنیته با تأکید بر قبح‌زدایی در مفاهیم عرفی و جرم‌شناسی اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 101-120]
 • سند تحول بنیادین آموزش و پرورش موانع پیاده‌سازی سیاست‌های فرهنگی در ایران (با تأکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 75-104]
 • سیاست فرهنگی موانع پیاده‌سازی سیاست‌های فرهنگی در ایران (با تأکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 75-104]
 • سیاست‌گذاری تحلیل محتوای سیاست‌های فرهنگی و موانع توسعه‌ای آن در دوران جمهوری اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 9-29]
 • سیاستگذاری رسانه، فرهنگ‌سازی و باروری: شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر باروری با استفاده از رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 7-46]
 • سیاست‌های جمعیتی تمایل به فرزندآوری در ایران: تعیین‌کننده‌ها و محدودیت‌ها [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 59-80]

ش

 • شبکۀ خبر ارائۀ راهبردهای تحولی شبکۀ خبر برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های هم‌گرایی رسانه‌ای [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 9-34]
 • شبکۀ عصبی فازی پیش‌بینی تقاضای گردشگری فرهنگی شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 59-82]
 • شرایط اجتماعی تحلیل توسعۀ نقش زنان در جهت ارتقای شغلی با تأکید بر سیاست‌گذاری فرهنگی در سازمان تأمین اجتماعی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 83-100]
 • شکاف نسلی بررسی رابطۀ میزان استفاده از تلگرام با شکاف نسلی (مورد مطالعه: جوانان شهر تهران و والدین آن‌ها) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 153-182]
 • شکاف نسلی مطالعۀ عوامل مؤثر بر شکاف بین نسلی: فراتحلیل پژوهش‌های بازۀ زمانی 1383ـ1399 [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 31-58]
 • شهر تهران بررسی رابطۀ میزان استفاده از تلگرام با شکاف نسلی (مورد مطالعه: جوانان شهر تهران و والدین آن‌ها) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 153-182]

ص

 • صدراییان واکاوی زیست فرهنگی در اندیشه نوصدرائیان (با تاکید بر آراء استاد مرتضی مطهری) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 9-30]
 • صلح مطالعۀ تطبیقی وجوه آرمان‌شهری و ویران‌شهری پوسترهای صلح یا ضدِجنگ طراحان معاصر صد سال اخیر ایران و امریکا [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 121-145]

ض

 • ضدِجنگ مطالعۀ تطبیقی وجوه آرمان‌شهری و ویران‌شهری پوسترهای صلح یا ضدِجنگ طراحان معاصر صد سال اخیر ایران و امریکا [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 121-145]

ف

 • فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی رسانه، فرهنگ‌سازی و باروری: شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر باروری با استفاده از رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 7-46]
 • فرزندآوری تمایل به فرزندآوری در ایران: تعیین‌کننده‌ها و محدودیت‌ها [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 59-80]
 • فرهنگ واکاوی زیست فرهنگی در اندیشه نوصدرائیان (با تاکید بر آراء استاد مرتضی مطهری) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 9-30]
 • فرهنگ تحلیل محتوای سیاست‌های فرهنگی و موانع توسعه‌ای آن در دوران جمهوری اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 9-29]
 • فرهنگ خانوادگی تحلیل توسعۀ نقش زنان در جهت ارتقای شغلی با تأکید بر سیاست‌گذاری فرهنگی در سازمان تأمین اجتماعی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 83-100]
 • فرهنگ‌سازی رسانه، فرهنگ‌سازی و باروری: شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر باروری با استفاده از رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 7-46]
 • فرهنگ‌سازی نقش آموزشی و فرهنگ‌سازی رسانه‌های نوپدید در لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد 360 درجه [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 85-100]
 • فرهنگ عمومی شناسایی عناصر تشکیل‌دهندۀ الگوی یکپارچه‌سازی دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی کشور [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 31-58]
 • فرهنگ مادی روابط قدرت و هستی سیاسی اشیا در ایران: نمونه‌پژوهی دهۀ 1360 [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 35-60]

ق

 • قبحزدایی نگاهی جامعه‌شناختی به سیر تحولات روابط با جنس مخالف در گذار از سنت به مدرنیته با تأکید بر قبح‌زدایی در مفاهیم عرفی و جرم‌شناسی اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 101-120]
 • قدرت نرم چیستی و چگونگی ویژگی‌های دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران (1997-2005) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 131-152]
 • قوانین و مقررات آموزش عالی ارزیابی تأثیر قوانین و مقررات آموزش عالی بر توسعۀ مکاتب علمی در دانشگاه های ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 47-74]
 • قوم‌نگاری مجازی ثبت و تحلیل نقش ستارگان موسیقی پاپ و رپ ایرانی در هویت‌یابی و جامعه‌پذیری هواخواهان نوجوان ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام (موردمطالعه: امیرحسین تتلو و سید حسین موسوی (ملقب به تهی)) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 101-126]

ک

 • کرامت واکاوی زیست فرهنگی در اندیشه نوصدرائیان (با تاکید بر آراء استاد مرتضی مطهری) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 9-30]
 • کنشگر واکاوی عوامل مؤثر بر مصرف‌گرایی لوازم آرایشی در ایران [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 81-100]

گ

 • گراندد تئوری تحلیل کیفی تکنیک‌های اقناعی اینستاگرامی در مشارکت انتخاباتی اسفند 1398 [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 127-146]
 • گردشگری فرهنگی پیش‌بینی تقاضای گردشگری فرهنگی شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 59-82]

ل

 • لوازم آرایش واکاوی عوامل مؤثر بر مصرف‌گرایی لوازم آرایشی در ایران [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 81-100]
 • لیگ برتر فوتبال نقش آموزشی و فرهنگ‌سازی رسانه‌های نوپدید در لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد 360 درجه [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 85-100]

م

 • ماهیت آموزشی نقش آموزشی و فرهنگ‌سازی رسانه‌های نوپدید در لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد 360 درجه [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 85-100]
 • مدارای اجتماعی راهبردهای ارتقای مدارای اجتماعی با تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 129-159]
 • مدرنیته نگاهی جامعه‌شناختی به سیر تحولات روابط با جنس مخالف در گذار از سنت به مدرنیته با تأکید بر قبح‌زدایی در مفاهیم عرفی و جرم‌شناسی اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 101-120]
 • مدیریت استعداد راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی با تأکید بر سرمایۀ انسانی در سازمان‌های فرهنگی (مورد مطالعه: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 105-130]
 • مدیریت رسانه ارائۀ راهبردهای تحولی شبکۀ خبر برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های هم‌گرایی رسانه‌ای [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 9-34]
 • مدیریت عملکرد برجسته راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی با تأکید بر سرمایۀ انسانی در سازمان‌های فرهنگی (مورد مطالعه: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 105-130]
 • مشارکت تحلیل کیفی تکنیک‌های اقناعی اینستاگرامی در مشارکت انتخاباتی اسفند 1398 [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 127-146]
 • مصرف روابط قدرت و هستی سیاسی اشیا در ایران: نمونه‌پژوهی دهۀ 1360 [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 35-60]
 • مصرف‌گرایی واکاوی عوامل مؤثر بر مصرف‌گرایی لوازم آرایشی در ایران [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 81-100]
 • مطهری واکاوی زیست فرهنگی در اندیشه نوصدرائیان (با تاکید بر آراء استاد مرتضی مطهری) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 9-30]
 • مکتب علمی ارزیابی تأثیر قوانین و مقررات آموزش عالی بر توسعۀ مکاتب علمی در دانشگاه های ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 47-74]

ن

 • نگرش‌های شخصی تحلیل توسعۀ نقش زنان در جهت ارتقای شغلی با تأکید بر سیاست‌گذاری فرهنگی در سازمان تأمین اجتماعی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 83-100]
 • نوگرایی مطالعۀ عوامل مؤثر بر شکاف بین نسلی: فراتحلیل پژوهش‌های بازۀ زمانی 1383ـ1399 [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 31-58]

و

 • والدین بررسی رابطۀ میزان استفاده از تلگرام با شکاف نسلی (مورد مطالعه: جوانان شهر تهران و والدین آن‌ها) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 153-182]
 • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی با تأکید بر سرمایۀ انسانی در سازمان‌های فرهنگی (مورد مطالعه: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 105-130]
 • ویران‌شهر مطالعۀ تطبیقی وجوه آرمان‌شهری و ویران‌شهری پوسترهای صلح یا ضدِجنگ طراحان معاصر صد سال اخیر ایران و امریکا [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 121-145]

ه

 • هفتم آبان سناریوهای پیش ‌روی مسئلۀ هفتم آبان (بزرگداشت روز کوروش) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 61-84]
 • هم‌گرایی رسانه‌ای ارائۀ راهبردهای تحولی شبکۀ خبر برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های هم‌گرایی رسانه‌ای [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 9-34]
 • هواخواه ثبت و تحلیل نقش ستارگان موسیقی پاپ و رپ ایرانی در هویت‌یابی و جامعه‌پذیری هواخواهان نوجوان ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام (موردمطالعه: امیرحسین تتلو و سید حسین موسوی (ملقب به تهی)) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 101-126]