دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، آذر 1400، صفحه 9-146 

مقاله پژوهشی

ارائۀ راهبردهای تحولی شبکۀ خبر برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های هم‌گرایی رسانه‌ای

صفحه 9-34

محمد محسنی تنکابنی؛ سید مهدی شریفی؛ سیاوش صلواتیان