دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 9-159