مطالعۀ جامعه‌شناختی فرهنگ تکدیگری خیابانی: به‌عنوان یک مسئله اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ و جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران (نویسنده مسئول) t.ashayeri@uma.ac.ir

2 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، تهران، ایران. jparvar@yahoo.com

10.22083/scsj.2022.361097.1067

چکیده

تکدیگری به معنی گدایی کردن، درخواست پول و مواردی دیگری از این سنخ، از مردم در سطح خیابان، کوچه و محلات شهری است و از مسائل و آسیب‌های اجتماعی حال حاضر جامعه ایرانی را شکل می‌دهد. تکدیگری به‌عنوان یک کنش یا فعالیت اقتصادی غیررسمی می‌تواند دارای علل اقتصادی، اجتماعی، ساختاری و فرهنگی باشد. هدف اصلی پژوهش مطالعه فرهنگ تکدیگری خیابانی از نگاه نظریه جامعه‌­شناسی با تکیه‌بر داده­‌های آماری است. روش تحقیق از نوع اسنادی است که محقق برای پاسخ به سؤالات پژوهش از مقالات، کتاب و آثار چاپ‌شده استفاده نموده است. نتایج نشان می‌دهد که به در کلان‌شهرهای ایران تکدیگری تبدیل به یک سبک فعالیت اجتماعی غیررسمی نسبتاً عادی شده و شهروندان آن را جزئی از پدیده اجتماعی قبول کرده‌اند. طبق دیدگاه­‌های جامعه‌شناسی تکدیگری خیابانی در ایران حاصل فرهنگ فقر (محرومیت فرهنگی، داغ ننگ، احساس هویت ضایع‌شده؛ سبک زندگی روزمرگی، بی‌سازمانی خانوادگی)؛ کژ کارکردی ساختاری (ناتوانایی اجتماعی در ساماندهی بیکاران؛ فضای کسب‌وکار نامساعد؛ تضاد و شکاف طبقاتی و طرح اجتماعی) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological study of the culture of street begging As a social issue

نویسندگان [English]

  • Taha Ashayeri 1
  • Tahereh Jahanparvar 2
1 Assistant Professor, Department of History and Sociology, Faculty of Social Sciences, University Of Mohaghegh Ardabili , Ardabil, Iran (Corresponding Author). Email: t.ashayeri@uma.ac.ir
2 , Ph.D. student of Cultural Sociology, Faculty of Social Sciences, Communication and Media, University of Islamic Azad , Central Tehran branch, Iran. Email: jparvar@yahoo.com
چکیده [English]

To beg means asking for money and other such things from people in the streets, alleys, and urban neighborhoods, and it is one of the current social issues and harms that shape the Iranian society. Begging as an informal economic action or activity can have economic, social, structural and cultural causes. The main purpose of the research is to study the culture of street dating from the point of view of sociological theory based on statistical data. The research method is the type of documents that the researcher has used from articles, books and printed works to answer the research questions. The results show that hanging out in Iran's big cities has become a relatively normal style of informal social activity and citizens have accepted it as a part of the social phenomenon. According to the sociological viewpoints, street loneliness in Iran is the result of the culture of poverty (cultural deprivation, shame, lost sense of identity; everyday lifestyle, family disorganization); Functional curve is structural (social inability to organize the unemployed; unfavorable business environment; conflict and class gap and social plan).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Begging
  • culture
  • economic disorder
  • cultural-social disorder