تجربه و الگوی برنامه ریزی فرهنگی در برنامه‌های توسعه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس

چکیده

برنامه‌ریزی توسعه در هرکشوری عمدتا با هدف انضباط‌بخشی و جهت‌دهی به فرایند توسعه انجام شده و هدف اصلی آن تسریع و شتاب‌بخشی به حرکت توسعه در همه ابعاد است. برای این مهم از همه امکانات و ابزارها از جمله ظرفیت های و میراث فرهنگی کشورها استفاده می شود. در نتیجه برنامه ریزی فرهنگی با اهداف توسعه ای یکی از ابعاد ثابت نظام برنامه ریزی بوده است. با این حال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، علاوه بر خواست توسعه و پیشرفت کشور خواسته دیگری نیز به طور هم زمان و چه بسا با قوت و قدرت بیشتری مطرح شد: ارتقاء و اصلاح نظام فرهنگی کشور در چارچوب ارزش های دینی. از همین رو نظام برنامه ریزی فرهنگی کشور با این مساله مواجهه شد که به جای توجه صرف و یک بعدی به مساله توسعه و نقش فرهنگ در پیشبرد و شتاب بخشیدن به آن، باید به تحول و ارتقای هم زمان نظام فرهنگی در چارچوب ارزش های دینی نیز توجه کند. این مقاله در راستای پاسخگویی بدین سوالات است که این خواست دو گانه و دو بعدی در نظام برنامه ریزی فرهنگی چگونه تحقق یافته است؟ آیا چنین الگویی از برنامه‌ریزی فرهنگی در برنامه‌های توسعه پیش رو قابلیت استفاده دارد؟ این مطالعه ترکیبی از روش های اسنادی-کتابخانه ای و روش تحلیل محتوای کیفی می باشد. یافته های این مطالعه حاکی از برنامه ریزی فرهنگی چند بعدی در برنامه های توسعه در پنج محور شامل سرمشق فرهنگی، الگوی سیاست گذاری، تلقی فرهنگی، نقاط تمرکز و ابزارهای برنامه ریزی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

cultural planning model in development programs in islamic republic of iran

نویسنده [English]

  • sina kalhor
faculty member of MRC
چکیده [English]

Background and Aim: Development planning in the country has been done with the aim of disciplining and directing the development process and its main purpose has been to accelerate and accelerate the development movement in the country. After the Islamic Revolution, in development programs, attention to the cultural factor and the use of the country's cultural power and capacity in the development process has been a constant part of development programs. This article aims to answer the questions: What is the meaning of cultural planning with development goals? How can cultural capacities be used for development purposes through planning? And what can be the pattern of cultural planning in development programs?

Method: This study is a combination of documentary-library methods and qualitative content analysis method. Also, in this research, an attempt has been made to use the tacit and empirical knowledge of development planning and the experience of cultural planning in development programs in Iranian society after the Islamic Revolution has been selected as the basis for answering this question.Results: The results of this study show that in the first model development plan governing the economic reconstruction and cultural excellence program, the policy model of the first transition program from the government-centered problem-oriented model to the government-supervised orientation model is a normative perception of culture based on goals five. Reform of education system, reform of public culture, reform of consumption pattern, population control and social and economic participation of women have been developed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • development
  • planing
  • expriment
  • model