راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی با تأکید بر سرمایۀ انسانی در سازمان‌های فرهنگی (مورد مطالعه: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تخصصی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

چکیده

فرهنگ سازمانی نظامی از معانی و مفاهیم مشترک است که یک سازمان را از سازمان دیگر جدا می‌کند. نقش سرمایۀ انسانی در ایجاد و توسعۀ فرهنگ سازمانی از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر شناخت راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی با تأکید بر سرمایۀ انسانی در سازمان‌های فرهنگی است. محقق در این پژوهش به بررسی راهبردهای سرمایۀ انسانی که می­توانند به تغییر فرهنگ سازمانی در سازمان‌های فرهنگی، به‌خصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، منجر شوند پرداخته است. روش پژوهش حاضر توصیفی ـ تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی است. جامعۀ آماری شامل تمامی کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (4000 نفر) است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بر اساس جدول مورگان، 384 نفر از آنان انتخاب شدند. با استفاده از ابزار پرسشنامۀ محقق‌ساخته در 4 بُعد و 24 گویه بر اساس مقیاس لیکرت متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌های تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی نشان داد که راهبردهای مدیریت عملکرد برجسته، مدیریت استعداد، آموزش و یادگیری سازمانی، و حقوق و مزایا در تغییر فرهنگ سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اثر مثبتی دارند و می­توانند برای تغییر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب فرهنگ سازمانی اثرگذار باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies of the Change of Organizational Culture with Emphasis on Human Capital (Case Study: Ministry of Culture and Islamic Guidance)

نویسنده [English]

  • Alireza Hafizi
Ph.D. of Management and Cultural Planning
چکیده [English]

The culture of organization is a system of common means and concepts that differentiate one organization from the other organizations. The role of human capital is a great importance in creating and developing organizational culture. The aim of current study is to identify strategies of the change of organizational culture with emphasis on human capital in cultural organizations. The researcher considers strategies of  human capital that change organizational culture in cultural institutions particularly Ministry of Culture and Islamic Guidance. The Methodology of the research is descriptive-analytical and data collection tool is Likert scale questionnaire comprising 4 factors and 24 items .The research statistical population concludes 4000 employees that out of them a sample of 384 was randomly selected, based on Morgan Table.  the results of the research indicated that outstanding performance management strategies, talent management, organizational training and learning, and payment and benefits have a positive impact on changing organizational culture of  the Ministry of Culture and Islamic Guidance and can be effective in changing the current situation to the desired state of organizational culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Change of organizational culture
  • Strategy of human capital
  • Talent Management
  • Outstanding performance management
  • Ministry of Culture and Islamic Guidance