بررسی رابطۀ میزان استفاده از تلگرام با شکاف نسلی (مورد مطالعه: جوانان شهر تهران و والدین آن‌ها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ میزان استفاده از شبکۀ اجتماعی تلگرام با شکاف نسلی و نیز ارائۀ راهبردهایی در حوزۀ سیاستگذاری فرهنگی است. پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی - پیمایشی است. جامعۀ آماری شامل تمامی جوانان 28 تا 32 سالۀ شهر تهران، که از شبکۀ اجتماعی اینستاگرام استفاده می­کنند، به همراه والدین آن­هاست. حجم نمونه با استفاده از روش کفایت نمونه 556 نفر در نظر گرفته شد. ابزار اندازه­گیری پرسشنامه است که روایی آن، به شیوۀ روایی صوری، و پایایی آن، با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ، برای تمامی متغیرها بین 79/0 تا 94/0 محاسبه شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها نشان داد که میان استفاده از تلگرام با اهمیت دین، هم­نوایی با ارزش­های مردسالارانه، پذیرش گروه­های مرجع سنتی، تغییر معیارهای داوری اخلاقی، سودجویی، و شهروندِ جهانی دانستنِ خود رابطه وجود دارد. قوی­ترین رابطۀ استفاده از تلگرام با هم­نوایی با ارزش­های مردسالارانه (24/0=r)، و بعد از آن، با اهمیت دین (20/0=r) است. استفاده از تلگرام با اهمیت خانواده، گرایش به ارزش­های دنیوی/معنوی، عرفی­شدن نهادی/فرامادی، مشارکت در فعالیت­های مدنی، و شهروند محلی دانستن خود رابطه­ای ندارد (05/0<p).
 

کلیدواژه‌ها