بررسی رابطۀ میزان استفاده از تلگرام با شکاف نسلی (مورد مطالعه: جوانان شهر تهران و والدین آن‌ها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ میزان استفاده از شبکۀ اجتماعی تلگرام با شکاف نسلی و نیز ارائۀ راهبردهایی در حوزۀ سیاستگذاری فرهنگی است. پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی - پیمایشی است. جامعۀ آماری شامل تمامی جوانان 28 تا 32 سالۀ شهر تهران، که از شبکۀ اجتماعی اینستاگرام استفاده می­کنند، به همراه والدین آن­هاست. حجم نمونه با استفاده از روش کفایت نمونه 556 نفر در نظر گرفته شد. ابزار اندازه­گیری پرسشنامه است که روایی آن، به شیوۀ روایی صوری، و پایایی آن، با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ، برای تمامی متغیرها بین 79/0 تا 94/0 محاسبه شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها نشان داد که میان استفاده از تلگرام با اهمیت دین، هم­نوایی با ارزش­های مردسالارانه، پذیرش گروه­های مرجع سنتی، تغییر معیارهای داوری اخلاقی، سودجویی، و شهروندِ جهانی دانستنِ خود رابطه وجود دارد. قوی­ترین رابطۀ استفاده از تلگرام با هم­نوایی با ارزش­های مردسالارانه (24/0=r)، و بعد از آن، با اهمیت دین (20/0=r) است. استفاده از تلگرام با اهمیت خانواده، گرایش به ارزش­های دنیوی/معنوی، عرفی­شدن نهادی/فرامادی، مشارکت در فعالیت­های مدنی، و شهروند محلی دانستن خود رابطه­ای ندارد (05/0<p).
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Generation Gap and Telegram Usage and Providing Strategies for Cultural Policy in the Field of Cyberspace Use

نویسندگان [English]

  • Nazanin Hemmatian 1
  • somayeh Tajik Esmaeili 2
1 Master of Social Communication Sciences. Faculty of Humanities. Science and Research Branch. Islamic Azad University
2 Faculty Member of the Department of Social Communication, Faculty of Humanities, East Tehran Branch, Islamic Azad University (Corresponding Author)
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between the use of Telegram social network and the generation gap between parents and youth between 28 and 32 years old in Tehran and also provide strategies in the field of cultural policy. The research is of practical type and the method is descriptive. The target statistical group includes young people aged between 28 to 32 who reside in Tehran and use Telegram. The statistical group also includes the parents.  Using the sufficiency of the samples method, the quantity of the samples is considered 556. Questionnaire is the measuring tool of present research whose internal consistency based upon Cronbach’s alpha is calculated between 0.79 to 0.94 for all variables. The results obtained from hypotheses test display that there is a relation between using Telegram and significance of religion, harmonizing with masculinist values, acceptance of religious groups, change of moral judgement lucrativeness, considering oneself a world citizen. The strongest relation of using Telegram is with harmonizing with masculinist values (r = 0.24) followed by significance of religion (r = 0.20). Use of Telegram does not have any relation with significance of families, tendency towards mundane/ divine values, secularization of institutional and metamaterial values, partaking in social activities and considering oneself a local citizen (p>0.05). Moreover, the findings demonstrate that 5 prediction variables which have meaningful impact on use of Telegram include: harmonizing with masculinist values, considering oneself a world citizen, significance of religion, considering oneself a local citizen and secularization of institutional and metamaterial values (p<0.05).Comparing the regression standardized ratios show that the strongest predictor of use of Telegram is considering oneself a world citizen followed by significance of religion with the ratios of the mentioned predictor variables being respectively 0.252 and 0.192.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generation Gap
  • Telegram
  • Youth
  • Parents
  • Tehran