دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی زبانشناختی حسن تعبیر در برنامه‌های فرهنگی- ارتباطی تلویزیون به منظور ارایه راهبردهای فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1401

10.22083/scsj.2022.366323.1071

مریم تفرجی یگانه؛ نعمت جهانفر؛ زهرا دریکوند