دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

سیاست بازنمایی؛ تحلیل گفتمان تحریف دفاع مقدس در مستندهای شبکه‌های فارسی‌زبان خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

امیرحسین تمنایی؛ حسین ساری


تجربه و الگوی برنامه ریزی فرهنگی در برنامه‌های توسعه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

سینا کلهر


تحلیل ساختار مسائل فیلم‌ها با تاکید بر توابع تعلیقی آنها (مطالعه موردی: چهلمین جشنواره فیلم فجر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

وحید محمدی


تحلیل راهبردی وضعیت رسانه‌های اجتماعی نوین و ارائه راهبرد مدیریتی ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

محمد حسن مهری