کلیدواژه‌ها = دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی
شناسایی عناصر تشکیل‌دهندۀ الگوی یکپارچه‌سازی دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی کشور

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 31-58

رضا یعقوبی؛ علی اکبر رضایی؛ محسن عامری شهرابی؛ ندا سلیمانی