کلیدواژه‌ها = شکاف نسلی
مطالعۀ عوامل مؤثر بر شکاف بین نسلی: فراتحلیل پژوهش‌های بازۀ زمانی 1383ـ1399

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 31-58

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور؛ سمانه سادات سرکشیکیان