نویسنده = ������������������ �������� ����������������
روابط قدرت و هستی سیاسی اشیا در ایران: نمونه‌پژوهی دهۀ 1360

دوره 1، شماره 3، آذر 1400، صفحه 35-60

ُسید محمدوهاب نازاریان