نویسنده = ���������� �������� ������
تحلیل راهبردی وضعیت رسانه‌های اجتماعی نوین و ارائه راهبرد مدیریتی ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

محمد حسن مهری