نویسنده = ���������������� ����������������
تحلیل محتوای سیاست‌های فرهنگی و موانع توسعه‌ای آن در دوران جمهوری اسلامی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 9-29

حسین ابوالفضلی؛ ابوالفضل پسندیده