نویسنده = ������������ ����������������
پیشران‌های تغییر در سبک زندگی خانوادۀ ایرانی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 101-128

سهراب هاشمی نژاد؛ محمدرحیم عیوضی