نویسنده = ������ �������� ��������
واکاوی عوامل مؤثر بر مصرف‌گرایی لوازم آرایشی در ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 81-100

ابراهیم حاجیانی؛ مهدی نیک عهد